مشروح خبر

سرپرست کمیته کودکان منصوب شد

به گزارش سایت رسمی  فدراسیون اسکواش، با حکم امیر عزیزی پور رییس فدراسیون اسکواش، غزاله کمپانی به عنوان سرپرست کمیته کودکان منصوب شد. 

 

استقرار نظام برنامه محور، توجه به هیات های استانی، ایجاد نظام عملیاتی و مشارکتی در بخش کودکان از جمله وظایف کمپانی است.