ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون، در ادامه راهبرد هاي توانمندسازي فدراسيون در موضوع نيروي انساني متخصص  در مجموعه اسکواش کشور ، با اعلام رييس فدراسيون خانم فاطمه سادات حيدري کارشناس خبره بانوان و مربي ارشد ملي و مجيد جليلي قاضي زاده سرپرست دبيري فدراسيون و رييس سازمان ليگ در دو سهميه اعلام شده مرد و زن از سوی کميته ملي المپيک به دوره مديريت پيشرفته چند ماهه سازمان هاي المپيکي از سري دوره هاي بين المللي سوليداريتي معرفي شدند

اين دوره ها هرازگاهي از سوي کميته ملي المپيک به فدراسيون هاي ورزشي سهميه داده مي شود و بر اساس تفکرات سيستمي در فدراسيون نفرات مسول و يا واجدشرايط بتدريج از کل کشور و هيات هاي ورزشي جهت شرکت در اين دوره هاي مهم مديريتي در دستور کار قرار دارند.

 قبل از آغاز هر دوره  گروه مستقر در المپيک از افراد معرفي شده مصاحبه و در صورت قبولي در دوره مجوز شرکت دريافت مي کنند.