ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، ميزبانان مسابقات اسکواش رده هاي سني قهرماني کشور در دو بخش پسران و دختران توسط کميته مسابقات به فدراسيون اعلام و تاييد شد بر اين اساس استان هاي ميزبان به شرح زير معرفي شدند.

اصفهان 30 و 31 تير کمتر از 9 و 11 سال دختران

يزد30 و 31 تير کمتر از  9 و 11 سال پسران

تبريز 5و7 مرداد کمتر از 13 و  15 سال دختران( مشروط بر نظر ناظر فدراسيون در خصوص رفع ايرادات سالن، استان رزرو اروميه)

سمنان 5 و 7 مرداد کمتر از 13 و 15 سال پسران

فارس 12 و 14 مرداد کمتر از 17 و 19 سال دختران

قم 12 و 14 مرداد کمتر از 17 و 19 سال پسران

 بر اين اساس مسابقات ايران جونيور در دو بخش دختران و پسران به ميزباني استان تهران از 23 تا 27 مرداد اعلام گرديد.