ویژه های خبری

وبينار آموزش فرايندهاي  علمي استعداديابي که با هدف يکپارچه سازي فعاليت هاي هيات هاي استاني براي ايجاد يک خروجي موثر در راستاي بازيکن سازي و جذب و پرورش و نگهداشت در خرداد سالجاري برگزار شد بر اساس ارزيابي هاي صورت گرفته رضايت بالاي شرکت کنندگان که غالبا مربيان مطرح و استعدادياب کشور بودند را بهمراه داشت در اين دوره 43 مربي علاقمند از هيات هاي استاني شرکت داشتند .کميته استعداديابي فدراسيون گواهينامه هاي وبينار شرکت کنندگان را در تيرماه صادر و به هيات هاي استان ها ارسال و اين نفرات مي توانند در کارگاه هاي آينده اين کميته شرکت نمايند