ویژه های خبری

قوانين استاندارد RACKETBALL,SQUASH57 فدراسيون جهاني اسکواش

طبق مصوبه فدراسيون جهاني اسكواش WSF در سال 2016 نام راكتبال انگليسي به اسكواش 57 تغيير يافت

بخش 1 - مقررات عمومي بازي –انفرادي

بخش 2 - مقررات عمومي بازي –دوبل (دو نفر)

بخش 3 - قوانين مسابقه

بخش 4 - مديريت مسابقه (داوري مسابقه)

 بخش 5 –ويژگي هاي توپ و راکت

[توجه: براي سهولت در خواندن از جنس مذکر استفاده شده است، اما اين منبع به هردوي بازيکنان زن و مرد اشاره دارد]

 

بخش 1 - مقررات عمومي بازي - انفرادي

 

1. زمين بازي

بازي Racketballبين دو بازيکن که هر دو با استفاده از راکت و توپ در زمين اسکواشي که نيازها و ويژگي هايWSFرا بر آورده مي سازد انجام مي شود.همچنين در صورت تمايل مي توان بازيRacketballدوبل را در زمين بزرگ تر برگذار کرد.

 2. بازي، چگونه بازي انجام مي شود.

Racketballبين دو بازيکن که هر دو با استفاده از يک راکت و يک توپ توليد شده مطابق با مشخصات WSFو بر روي زمين اشکواشي که که با ابعاد استانداردWSFبرابري دارد بازي مي کنند (به بخش 5 مراجعه کنيد).

 3. امتيازات

بازي شامل بهترين نتيجه از ميان پنج گيم است. هر بازي  11 يا 15 امتياز استفاده مي کند. هنگامي که امتياز در يک بازي به ترتيب 10-10 و يا 14-14 گره خورده باشد، بازيکن بايد با اختلاف امتياز2برنده شود. (براي گزينه هاي امتياز دهي رقابتبه بخش 3 را مراجعه کنيد - به عنوان مثال بهترين نتيجه در سه بازي).

* توجه: Racketballتفريحي معمولا تا امتياز 15 بازي مي شود، در حالي که در مسابقاتي براي بازيکنان بهتر و حرفه اي معمولا تا امتياز 11 بازي مي شود.

 

4. امتيازات، چگونگي به ثمر رساندن

امتيازات ممکن است توسط هر يک از بازيکنان به تمر برسندبه اين معني کهچه برنده رقابت پله اي داشته باشد و يا خير. زماني که يک بازيکن نتواند براساس و يا ضربه بازگشتي خوبي مطابق با قوانين داشته باشد، حريف برنده امتيازات است. هنگامي که دريافت کننده يک امتياز مي گيرد، او سرور مي شود و يک امتياز به امتيازات خود اضافه مي کند.


5. سرويس

a. حق سرو زدن توسط چرخش راکت و يا سکه تصميم گرفته مي شود. زننده سرو مادامي که امتياز از دست ندهد زننده سرو خواهد بود، پس از آن حريف در محل سرو قرار مي گيرد.

b. در آغاز هر بازي، پس از بردنسرو، يک بازيکن محل سرو از هر دو منطقه سرو را انتخاب مي کند و پس از آن تا زماني که او امتياز بدست مي آوردتعويض مي شود. با اين حال اگر سرور در محل سرويس يک خطايي انجام دهد که منظور نشود، و يا ترتيب امتيازات متوقف شود، او در از همان محل اوليه بايد سرو را بزند. اگر سرور از محل اشتباه سرويس را اجرا کنيد جريمه اي نحواهد شداما شمارش و سرويس از زماني که در محل درست زده شود محاسبه مي شود،مگر اينکه طرف مقابل نخواهد توپ را بگيرد و درخواست کند که سرو از محل ديگر زده شود.

c. توپ، قبل از ضربه، بايد بر روي زمين بيافتد يا پرتاب شود، بدون برخورد با ديوار. بايد به طور مستقيم بر روي ديوار مقابل بين تين و خط بالايي خارج از زمين، به طوري که در مسير بازگشت خود ، مگر اينکه سر ضرب باشد، آن به کف زمين افتاده در کوارتر پشت زميندر برابر محل زدن سرو. بايد يک بازيکن، توپ را به زمينيا کف پزتاب يا بياندازد، و اگر تلاشي براي زدن آن نکند، ممکن که بدون جريمه بتواند توپ را دوباره بياندازد يا پرتاب کند. بازيکني با استفاده از فقط يک دست / بازو ممکن است از راکت براي به حرکت در آوردن توپ بر روي کف زمينپيش از ضربه زدن استفاده کند.

d. يک سرويس خوب سرويسي است که هيچ اشکالي نداشته باشد و يا منجر به اين نشود که سرور در محل سرو مطابق با قانون 4 (F) خطا کند. اگر اولين سرويس خطا شدزننده سرور مي تواند براي بار دوم هم تلاش کند. طرف مقابل ممکن است تصميم به ادامه بازي با اولين سرويس خطاکند، و اگر اقدام به دريافت توپ کند سرويس مورد قبول خواهد بود و توپ در بازي همچنان ادامه خواهد داشت. (دريافت کننده اقدام به گرفتن يک سرو خطا تا زماني که به کاملا تلاش براي بازي با توپ نکرده باشد). سرويس دوم که خطا شده ممکن است توسط دريافت کنندهبازي نشود.

E. سرويسي که خطا منظور مي شود:

(i) اگر در زمان ضربه زدن به توپ سرور نتواند حداقل يک پاي خود را در تماس با کف در محل سرويس نگهدارد، و هيچ بخشي از آن پا به خط اطراف محل سرويس تماس نداشته باشد.

 (ii) اگر توپ در روي کف زمين بالا نيايد و جهشي نداشته باشد. هر ترکيبي از خطاها در طول سرويسبه عنوان خطا منظور مي گردد.

(iii) اگر توپي، سرو شده است، ديوار پشت را قبل از تماس با کف لمس کند. ممکن است ديوار اطراف راپيش از تماس با کف لمس کند. توپي که ديوار پشتي و کف را به طور همزمان لمس کند يک سرويس خوب است.

(IV) اگر توپ، پس از سرو شدن، اول کف زمين را در يا خارج از خطوط زمين بازي کوتاه و يا نيم مرز کوارتر پشت زمين بازي طبق قانون 4 (c) لمس کند.

F. سرور در زدن سرويس خطا مي کند و براي حريف امتيازثبت مي شود: (i) اگر دو خطاي متوالي انجامشود.

(ii) اگر توپ به ديوار، قبل از اينکه توسط سرور ضربه بخورد لمس شود، و يا اگر سرور نتواند به توپ پس از آن بالا آمدضربه بزند و يا دوبار اقدام به زدن کند.

(iiiج) اگر توپ بر روي يا زير تين، يا خارج، و يا در مقابل هر بخشي از زمين بازي قبل از ديواره جلويي سرو شده باشد.

(IV) اگر توپ، قبل از آنکه دو بار بر روي کف زمين جهش داشته باشد و يا توسط حريف زده شود، به سرور، لباس و يا راکت او برخورد داشته باشد.

 6. بازي

پس از يک سرويس خوب ، بازيکنان توپ را به طور متناوب برگشت مي دهند تا زماني که يکي از آنها نتواند خوب بازگشت دهد، و يا توپ در بازي در گردش نباشد، مطابق با قوانين.

7. بازگردادن خوب توپ

بازگشتي خوب است که اگر توپ ، قبل از اينکه دو بار بر کف جهش داشته باشد، توسط مهاجم بر روي ديوار مقابل بالاي تينبرخورد کند ، بدون تماش با کف و يا هر قسمت از بدن يا لباس مهاجم باشد، توپ دو بار يا خارج از بازي برخورد نداشته باشد.

8. سرويس خطا(لت)

سرويس خطاي کشمارش پلکاني با ترديد است، و سرويس و يا شمارش امتيازات که در آن سرويس خطا به حساب نمي آيد و سرور دوباره در در محل سرويس قرار مي گيرد. سرويس خطا، خطاي نخست قبلي را لغو نيم کند که توسط دريافت کنندهدريافت شده است.

9. شمارش امتيازات، چگونه برنده شدن

بازيکن برنده امتيازات است که:

a. طبق قانون 4 (F).

b. اگر حريف نتواند به خوبي توپ را باز گرداند.

c. اگر توپ پس از ضربه مهاجم، حريف يا هر چيز همراه با آن يا پوشيده شده توسط حريف را لمس کند، به جز موارد استثنايي که در قوانين 12 (a) (i) ارائه شده:

d. امتيازيي که توسط داور طبق قوانين ارائه شده است.

10. ضربه زدن به حريف با توپ

اگر در بازگرداندن مناسب توپ، پيش از رسيدن به ديوار جلويي، به حريف، يا راکت حريف، يا هر چيزيکه حريف پوشيده و يا همراه دارد برخورد داشته باشد، سپس توپ از ادامه بازي متوقف مي شود و:

a. اگر توپ بازيکن مي توانست به ديواره جلويي بدون برخورد به هر ديوار ديگر برسد، مهاجم برنده اين امتياز است، نگر اينکه مهاجم توپ را دنبال کرده بود برگشته باشد، گرفتن توپ بر روي فورهند به جاي دست ضربه زدن پشت و يا برعکس، لت محسوب مي شود.

اين شامل موردي است يک مهاجم با توپ در پشت سر خود و يا بين پاهاي خود بازي مي کند. اگر مهاجم پس از بازگشت به بخاطر ترس ازاينکه توپيا راکت امکان دارد با حريف برخورد کندو بنا به آن از ادامه بازي توقف مي کند، و در نظر داور، مي توانسته تا يک ضربه بازگشتي خوب را داشته باشد، يک لت محسوب مي شود.

b. اگر بازگشت توپ خوب بوده است، لت مجاز است مگر اينکه، به نظر داور ضربه برنده در راه سد شده است، که در اين صورت مهاجم برنده اين امتياز خواهد بود.

c. اگر ضربه بازگشتيخوب نخواهد بود، مهاجم اين امتياز را از دست مي دهد.

11. تلاش هاي بيشتربراي ضربه زدن به توپ

اگر مهاجم ضربه را مي زند ولي به توپ برخورد نمي کند، مي تواند دوباره تلاش به بازگرداندن توپ انجام دهد. اگر پس از،از دست رفتن توپ، توپ حريف، يا راکت حريف يا هر چيز پوشيده و يا همراه او را لمس کند، پس از آن:

a. اگر مهاجم مي توانسته که توپ را به خوبي بازگرداند، لت مجاز است، يا b. اگر مهاجم نمي توانست بازگشت خوبي داشته باشد، مهاجم اين امتياز را از دست مي دهد.

c. اگر هر گونه تلاش بيشتر موفقيت آميز باشد، ولي به خاظر تماس با حريف يا راکت يا هر چيزيي که پوشيده و يا همراه دارد از رسيدن به ديواره جلويي متوقف شود، ، لت در هر شرايطي مجاز است.

 

12. ديدمناسب، آزادي براي بازي با توپ و تداخل

a. پس از بازي با توپ، بازيکن بايد هر تلاش لازم براي ور شدن از مسير ضربه حريف رو را انجام دهد.

که عبارت است که:

(i) بازيکن بايد هر تلاش لازم  براي  ديد مناسب به حريف از توپ را انجام دهد، به طوري که او بتواند به  وضوح و به اندازه کافي با توپ بازي کند.

(ii) بازيکن بايد هر تلاش لازم  براي عدم دخالت ، و يا سد کردن را انجام دهد، حريف در تلاش آخر براي رسيدن به، و يا بازي با توپ را داشته باشد.

(III) بازيکن بايد هر تلاش لازمبراي اجازه به حريف را تا آنجا که موقعيت اجازه ميدهد، آزادي بازي با توپ به طور مستقيم با ديواره جلويي، و يا به يکي از دو ديوار کنارو درون يک متر از ديوار مقابل.

b. اگر هر شکلي از دخالت رخ داد، و در نظر داور، بازيکن تلاش لازمه براي جلوگيري از به وجود آمدن اينتداخل را انجام نداده است، داور بايد در تجديد نظر، و يا توقف بازي بدون انتظار براي درخواست تجديد نظر، امتيازرا به حريف دهد، حريفيکه در يک موقعيت مناسب براي ايجاد يک بازگشت خوب را داشته باشد.

c. با اين حال، اگر تداخل رخ داد، اما در نظر داور بازيکن هر تلاش لازم براي جلوگيري از ايجاد تداخل را انجام داده است، اما داور بايد در تجديد نظر، و يا توقف بازي بدون انتظار براي درخواست تجديد نظر، لت را بدهد، مگر اينکه حريف بخاطر اين تداخل از بازگردادن مناسب توپ منع شده، با چنين تداخلي يا برهم زدن تمرکز بازيکن، داور بايد اين امتياز را به حريف بدهد.

 د. هنگامي که، در نظر داور، يک بازيکن از بازي با توپ خودداري مي کند، که، اگر بازي مي کرد به وضوح امتياز را تحت شرايط قانون 9 (a) يا 9 (b) به دست مي آورد، او و امتياز به اداده خواهد شد.

E. اگر هر يک از بازيکنان تماس فيزيکي غير ضروري با حريف خود داشته باشد، داور ممکن است بازي را متوقف و يک امتياز به طرفين بر اساس شرايط بدهد.

(عمل مانع شدن از حريف در تلاش براي بازي توپ به وسيله مسدود کردن ديد او، سد کردن بسيار براي بازي Racketball زيان آور است. همچنين تماس فيزيکي غير ضروري زيان آور و همچنين خطرناک هستند. تداخل با بازيکن بايد به نوعي  تفسير شود که شامل موردي که يک بازيکن بايد براي حرکت راکت حريف منتظر بماند).

13. لت، چه هنگامي مجاز است:

با وجود هر چيز موجود در اين قوانين، و ارائه شده هميشه که مهاجم مي توانست بازگشت خوبي از توپ داشته باشد:

a. لت ممکن است اجازه داده شود در صورتي که:

(i) اگر، با توجه به موقعيت مهاجم، حريف قادر به جلوگيري از برخورد با توپ بازگشتي را نداشته باشد.

(اين قانون بايد در مورد مهاجم تفسير شود ، که موقعيت اش در مقابل حريف خود ديدن توپ را غير ممکن مي کند، يا شکلي که اگر به بازي توپ باشد و در آخرين لحظه داراي تغيير ذهن مي شود ، ترجيح مي دهند که توپ بازگشتي را ديوارجهش داشته باشد، که توپ در هر صورتيبه حريف برخورد مي کند، که بين مهاجم و ديوار قرار گرفته است. به هر حال اين نبايد به هيچ وجه مخالف وظايف داور تحت قانون12 باشد).

(ii) اگر توپ در بازي با هر چيزي که در کف زمين بازي قرار گرفته برخورد کند.

(III) اگر مهاجم از ضربه زدن به توپ به دليل ترس معقول از زخمي شدن حريف خود خودداري کند.

(IV) اگر مهاجم، در حين بازي با توپ، حريف خود را لمس کند. (V) اگر از داور براي تصميم گيري درخواست تجديد نظر خواسته شود و قادر به انجام اين کار نباشد.

(VI) اگر يک بازيکن راکت خود را بياندازد، سر و صدا کند و يا به هر طريق ديگري به طور تصادفي حريف خود را منحرف  کندو داور معتقد باشد که وقوع اين امر موجب از دست دادن امتيازباشد.

b. لت بايد اجازه داده شود:

(i) در صورتي که دريافت کننده آماده نباشد، و تلاش براي گرفتن سرويس نکند. (ii) اگر توپ در طول بازي بشکند.

(III) در صورتي که توپ بازگشت خوبي نداشته و در اولين برگشت خود از زمين خارج شود. (توپي که به بالاي شيشه اي حمايتي ديوار برخورد مي کند فرض به خارج شدن آن است، مگر اينکه آن به طور طبيعي به داخل زمين در خط سير عمودي ريباند  داشته باشد).

(IV) همانند مواردي که در قوانين 9، 10 11 (b) (ii) ارائه شده،

c. هنگامي که بازيکن تلاش به بازي با توپ گرفته لت نبايد اجازه داده شود، به جز مواردي که تحت اين قوانين ارائه شده اند.

d. مگر در مواردي که درخواست تجديد نظر توسط يکي از بازيکنان داده شود، لت جز در مواردي که اين قوانين اجازه داده مجاز نمي باشد.

14. توپ جديد

a. در هر زمان، هنگامي که توپ در بازي نيست، يک توپ جديد ممکن است با رضايت متقابل بازيکنان، و يا با درخواست تجديد نظر از سوي هر يک از بازيکنان توپ جايگزين با تشخيص داور وارد شود. در پايان بازي و امتيازات مسئوليت بررسي عدم شکستگي توپ با بازيکن بازنده بازي ياامتياز است. هنگامي که توپ شکسته شود، ادامه امتياز شماري هاي قبلي بايد دوباره بازي شوند.

b. در صورت شکستن توپ، توپ جديد ممکن است همانطور که در قانون 14 ارائه شده گرم شود.

15. گرم کردن

بلافاصله قبل از شروع بازي، يک دوره پنج دقيقه اي بايد براي گرم کردن توپ در زمين بازي اجازه داده شود. پس از يک تاخير قابل توجه و يا وقتي که توپ جايگزين مي شود يک دوره بيشتر براي گرم کردن توپ پيش از ادامه بازي بايد داده شود.

16. بازي يک مسابقه مداوم و ادامه دار است

پس از اولين سرويس ، بازي بايد تا آنجا که امکان داردمستمر باشد ، به شرطي که:

a. در هر زماني بازي ممکن است با توجه به نور بد و يا هر شرايط ديگر که خارج از کنترل بازيکنان باشد، براي مدت زماني که داور تصميم مي گيرد به تعليق در آيد. در صورتي که بازي براي يک روز به تعليق در آمد، مسابقه بايد از نو شروع شود، مگر اينکه هر دو بازيکن به اختلاف امتياز خود به توافق برسند.

b. پس از هشدار دليل،  داور بايد بازي را به نفع حريفي که در به تأخير انداختن بازي همچنان موثر است اعلام کند.

c. در هر مسابقه يک فاصله نود ثانيه ايدر بين هر بازي  وجود دارد. بازيکني ممکن است زمين مسابقه را در چنين فواصلي ترک کند، اما بايد نزديک به محل حضور داور باقي بماند و آماده از سرگيري بازي در پايان زمان اعلام شده باشد. وقتي که 15 ثانيه از فاصله مجاز بين بازي ها گذشت، داور بايد "پانزده ثانيه" را براي هشدار دادن به بازيکنان براي آماده شدن و از سرگيري بازي اعلام کند. هر يک از بازيکنان که موفق به انجام اين کار در زماني که توسط داور اعلام شده،  بازي ممکن است به نفع حريف خود اعلام شود؟

d. در صورت آسيب، داور ممکن است بازيکني راملزم به ادامه بازي و يا واگذار بازي از مسابقه کند، به جز مواردي که در آن آسيب  توسط حريف اووارد شده باشد، و يا اين که ناشي از بازي خطرناک حريف باعث آن شده باشد. در مورد اول، داور ممکن است زماني را براي بازيکن آسيب ديدهفراهم کند تا براي دريافت کمک هاي پزشکي و بهبود اقدام نمايد، و در مورد دوم، بازيکن مجروح تحت قانون 19 (d) (II) برنده مسابقه خواهد بود. "صدمه از سوي حريف" نبايد وضعيتي را شامل شود که در آن آسيب  ديدگي در نتيجه نزديکي، اشغال موقعيت بي دليل نسبتبه حريف باشد.

E. اگر بازيکنيدر بازي دچار خون ريزي شود بازي تا زمانيکه خون ريزي متوقف شود و ناحيه آسيب ديده به خوبيبسته شود بايد متوقف بماند. در صورت خونريزي طبيعي بيني ، داور ممکن است تا 3 دقيقه از بازي را براي بهبودبازيکن اجازه دهد. در پايان آن زمان اين بازيکن مي تواند حداکثر يک بازي براي به دست آوردن نود ثانيه بعدي انجام دهد ولي در صورتي که اگر قادر به ادامه اين بازي باشد.

F. هنگامي که به يک بازيکن براي دريافت کمک هاي پزشکي و بهبودي اجازه داده مي شود، داور بايد اطمينان حاصل کند که هيچ تضاد با تعهدات يک بازيکن از پيروي از قانون 15 وجود ندارد (ب).

بخش 2 - مقررات عمومي بازي - دو نفره

قوانين بازي دو نفره همانندقوانين بازي تک نفره با تغييرات زير مي باشد:

a.. طرفين:

هر طرف بايد داراي دو بازيکن باشند

b.:گرم کردن:

دو طرف ممکن است به طور جداگانه يا با هم گرم اقدام به گرم کردن کنند. هر دو طرف ممکن است بلافاصله قبل از شروع مسابقه درخواست گرم کردن جداگانه اي که تا سه دقيقه  طول مي کشد را بدهند. اگر دو طرف با هم اقدام به گرم کردن کنندآن پنج دقيقه طول خواهد کشيد. حق گرم کردن براي اولين تيمبراي گرم کردن جداگانه توسط چرخش راکت و يا سکه تصميم گيري خواهد شد.

c. سرور:

هر طرف سرور خود را براي بازي اول نامزد و معرفي مي کند. آن بازيکن براي تماميت بازي يک و سه در يک پنج بازي سرو خواهد کرد. بازيکن ديگر براي بازي دو و چهار (اگر بازي شود) سرو خواهد زد. در بازي نهايي (3 يا 5) زماني که امتياز طرف اول به "پنج" مي رسد، سرور هر تيم تغيير مي کند.

d. بازگشت سرويس و بازي پس از آن:

در آغاز هر بازي، هر طرف بايد يکي از بازيکنان خود را براي دريافت سرويس در زمين سرويس سمت راست تعيين کند و نفر ديگر براي دريافت سرويس در سمت چپ  زمين سرويس. در طول دوره اين بازي، سرويس بايد توسط بازيکنان تعيين شده دريافت شود.

فقط دريافت کنندهمي تواند در زمين مقابل زمين سرور زننده سرويس قرار بگيرد.

تا زماني که توپ لمس شده و يا دو بار به کف زمين ضربه زده، ممکن است در هر تعداد بار توسط يک يا هر دو بازيکن در يک طرفبه صورت چرخشي انجام شود.

(N.Bترتيب توالي ضربه به توپ به صورت زير خواهد بود: سرور، دريافت کننده، هم تيمي سرور، هم تيمي دريافت کننده).

E.لت:

اگر هر يک از بازيکنان در سمت ديگر سهوا توسط هر يک از بازيکنان تيم رقيب خود از رسيدن به توپ منع شوند و يا به نحوي قابل توجه از ضربه به توپ باز بمانند،لت اعلام مي شود.

نکته اي براي داوران: تحت قانون 11، که در آن دخالت رخ داده است و به اين بازيکن تمام تلاش خود را براي جلوگيري از آن انجام داده است، لت اعلام مي شود و داور نبايد در نظر بگيرد که از ضربه پيروز کننده تيم حريف جلوگيري شده است. اين نبايد بر وظايف داور در اعلام ضربه تاثير بگذارد، در غير اين صورت همانند قانون 11 از "بازي انفرادي" خواهد بود.

نکاتي در مورد لتو ضربه ---- بازي دونفره:

اگر هر يک از بازيکنان از سمت تيم حريف سهوا توسط هر يک از اعضاي آن از رسيدن به يا ضربه زدن به توپ منع شوند، لت اعلام مي شود.

اگر، در نظر داور، دخالت به مهاجم غير ضروري يا غير طبيعي بوده، داور بايد بازي را متوقف و امتياز را را به سمت تيمي که از ضربه آنها ممانعت شده بدهد

سد کردن نيز بايد توسط دادن امتياز جريمه شود. اگر يک سرويس و يا ضربه بازگشتي يکي از مخالفان مهاجم قبل از رسيدن به ديوار مقابل صد شود، آن را بايد لت درنظر گرفت که سرويس و يا ضربه بازگشتي خوب بوده است. در صورتي که سرويس و يا ضربه بازگشتي خوب نبود طرف مهاجم شمارش امتياز را از دست مي دهد.

اگر ضربه بازگشتي به هم تيمي مهاجم برخورد کند، طرف ديگر برنده امتياز خواهد بود.

بخش 3 - قوانين مسابقه

امتياز

بازي شامل بهترين نتيجه از سه يا پنج بازي است که به اين تعداد به انتخاب سازمان دهندگان رقابت بستگي دارد. هر بازي به طور معمول به صورت پلکاني از تا 11 ثبت مي شود (PAR 11). هنگامي که امتياز در يک بازي در اميتاز 10-10 گره خورده است، يک بازيکن / طرفين بايد با اختلاف 2 امتياز پيروز شوند.

بخش 4 –مديريت مسابقه (داوري مسابقه)

1. کنترل يک مسابقه

يک مسابقه به طور معمول توسط يک داور کنترل مي شود، و او توسط يک نشانگر کمک مي شود. يک فرد ممکن است منصوب به انجام وظايف هر دوي داور و نشانگر باشد. داور تمام تصميمات را به بازيکنان اعلام و نشانگر تصميم داور را تکرار و امتيازات را اعلام مي کند.

حداقل نيم ساعت قبل از شروع بازي، هر دو بازيکن ممکن است يک داور و / يا يک نشانگر غير از آن که (بازديد کنندگان) منصوب کرده اند را درخواست کنند، و اين درخواست ممکن است توسط داوران مسابقات بررسي و يک جايگزين منصوب شود. بازيکنان مجاز به درخواست هيچ گونه تغييري پس از آغاز بازي نيستند، مگر اينکه هر دو موافق به انجام اين کار باشند.

2. وظايف نشانگر

a. نشانگر بازي و امتيازت را با اولينامتياز سرور اعلام مي کند.  نشانگر بايد "خطا"، "خطاي پا"، "درست نبودن" "خارج" و يا "پايين"، را در زمان هاي مناسب اعلام کند.

b. اگر در اين دوره از بازي نشانگر "درست نبودن"، "خارج"، و يا "پايين" و يا در مورد يک سرويس دوم، "خطا" يا " خطاي پا"، را اعلام کند امتياز شماري متوقف خواهد شد.

c. اگر تصميم نشانگر در تجديد نظر تعيير کرد، لت اعلام مي شود، به جز مواردي که در قوانين ارائه شده است.

d. هر گونه سرويس و يا ضربه بازگشتي بايد  خوب در نظر گرفته شود مگر اينکه اعلام شوند.

E. پس ازاينکه سرور خطا کردو دريافت کننده تلاشي برايبازگرداندن سرو نکرد، قبل از اينکه سرور دوباره سرو کند، نشانگر بايد اميتاز را تکرار و عبارت "يک خطا"را اضافه کند.اين اعلام بايد تکرار شود و بايد تا زماني که به لت ختم شود مستمر و مداوم باشد.

f. اگر نشانگر صحنه را نديده باشد و يا يقيين نداشته باشد، داور بايد تصميم مربوطه را اتخاذ نمايد. اگر داورهم مطمئن نباشدلت بايد اعلام شود.

 

3. وظايف داور

a. داور بايد در مورد نتيجه شمارش امتيازات تصميم گيري کند که در قوانين آمده، و بايد تمام درخواست ها، از جمله موادي که در برابر اعلام نشانگر مي باشند تصميم بگيريد. تصميم داور بايد نهايي باشد.

b. تصميمات نشانگر در موارد زيرثابت باقي مي مانند:

(i) پس از درخواست تجديد نظر توسط يکي از بازيکنان. (II) همانطور که در قوانين ارائه شده است.

(III) هنگامي که نشانگر است امتيازات را به درستي اعلام کرده باشد.

(IV) هنگامي که نشانگر نتواسنته که اعلام کند که "بالا نيست"، "خارج" و يا "پايين" و، در درخواست تجديد نظر، داوري اعلام کند که چنين بوده است، اين شمارش امتياز بايد به محو مقتضي به تيم مورد نظر تعلق بگيرد.

(V) هنگامي که نشانگر اعلام مي کند که "بالا نيست"، "خارج" و يا "پايين" و، در درخواست تجديد نظر، داوري اعلام مي کند که اين چنين نبوده است. لت بايد اعلام شود که، اگر در نظر داور، اعلام  نشانگر باعث وثقه يا ترديد در ضربه بازگشتي پيرو کننده شده است، داور بايد اين امتياز را به نحو مناسب بدهد.

(VI) در شرايط استثنايي زماني که داور کاملا متقاعد شده که نشانگر در يک خطاي آشکار در توقف بازي و يا در اجازه به ادامه بازي مرتکب شده است، داور بلافاصله بر اين اساس بايد اعلام نتيجه کند.

c. داور مسئول اين است کهدر تمام دوره هاي زماني قوانين وضع شده به درستي رعايت شده باشند.

d. در موارد خاص، داور ممکن است دستور دهد که:

(i) بازيکني، که زمين بازي را ترک کرد، براي ادامه بازي بازگردد.

(ii) بازيکنيزمين را ترک و مسابقه به نفع حريف اعلام شود.

(III) بازي به نفع بازيکنياعلام شود که حريفش نتواند ظرف مدت ده دقيقه از زمان متعلق به آگهي بازي در زمين حضور پيدا کند.

(IV) بازي را به منظور هشدار در مورد اينکه رفتار يک يا هر دو بازيکنان نقض قوانين است متوقف کند. يک داور بايد خود را هنگامي که هر يک از بازيکنان نشان ميدهند که تمايل به شکستن مقررات قانون 12 دارند سريعا حاضر کند.

E. اگر پس از هشدار، يک بازيکن دوباره مغاير قانون 15 (c) عمل کرد، داور بايد يک بازي را به نغع حريف اعلام کند.

4. درخواست

a.  درخواست تجديد نظر ممکن است در برابر هر گونه تصميم نشانگر وجود داشته باشد، به جز زمان اعلام "خطا" يا " خطاي پا" برايسرويس اول.

b. اگر نشانگر نتواند "خطا" يا "خطاي پا" را براي سرويس اول اعلام کند، دريافت کننده ممکن است با انجام هيچ تلاشي براي بازگشت توپ داشته باشد. اگر تقاضاي تجديد نظر تاييد شود سرويس بايد خطااعلام شود.

c. اگر نشانگر نتواندخطا "يا" خطاي پا"را براي سرويس دوم اعلام کند، سرور ممکن است درخواست تجديد نظر دهد. اگر تقاضاي تجديد نظر تاييد شود، "لت" اعلام مي شود، با پابرجا بودن اعلام يک خطا.

d. اگر نشانگر نتواندخطا "يا" خطاي پا"را براي سرويس دوم اعلام کند، دريافت کننده ممکن است درخواست تجديد نظرخود را بصورت فوري يا در پايان اين شمارش امتيازات در صورتي که با توپ بازي کرده اند را بدهد. اگر تقاضاي تجديد نظر تاييد شود، دريافت کننده بايد برنده اين شمارش امتياز باشد.

بازيکن که مايل به درخواست لت مي باشد بايد اين کار را با گفتن "لت، لطفا" انجام دهد. بازي تا زماني که داور اعلام  تصميم خود را اعلام کند متوقف خواهد بود.

هيچ درخواست تجديد نظري بعد از انجام يک سرويس براي هر چيزي که قبل از آن رخ داده است ممکن نيست.

بخش 5 - مشخصات راکت و توپ

1. مشخصات راکت RACKETBALL ابعاد راکت

حداکثر طول - 558 ميلي متر.

بيشترين عرض، اندازه گيري در زاويه سمت راست به شفت - 292 ميلي متر. حداکثر طول رشته - 420 ميلي متر

حداقل عرض هر فريم و يا هر عضو سازه (در سطح رشته اندازه گيري مي شود) - 7 ميلي متر است. حداکثر عمق هر فريم يا ديگر عضو سازه (اندازه گيري در زاويه سمت راست به سطحرشته ها) - 26 ميلي متر است.

حداقل شعاع انحناي خارجي از قاب در هر نقطه - 50 ميلي متر.

حداقل شعاع انحناي هر لبه قاب و يا ديگر عضو سازه - 2 ميليمتر است

وزن

حداکثر وزن - 280 گرم است

ساخت و ساز.

a. سر راکت به عنوان بخشي از راکت در نظر گرفته مي شود که شامل يا اطراف منطقه حساس تعريف شده است.

b. رشته ها و پايان رشته ها بايد درون سرراکت قرار داشته باشند، يا در مواردي که باد خور به دليل جنس مواد راکت يا طراحي غير عملي مي باشد، بايد توسط يک نوار سپر متصل ايمن محافظت شود.

c. نوار سپر بايد از يک ماده قابل انعطاف باشد که نتواند با تماس با لبه هاي تيز زير ساينده با زمين يا ديوار چين بخورد.

d.  نوار سپر بايد از يک ماده سفيد، بي رنگ يا بدون رنگ دانه باشد. اگر بنا به  دلايل زيبايي يک توليد کننده از يک نوار سپر رنگياستفاده مي کند،بايد سازنده رضايت WSFرا که اين سپرده هاي رنگي بر روي ديوار يا کف زمين مسابقه پس از تماس ردي از خود باقي نمي گذارند را جلب نمايد.

E. قاب راکت بايد از يک رنگ و / يا موادي باشند که به ديوار يا کف تاثير در بازي طبيعي نداشته باشند.

F. رشته بايد از جنس روده، نايلون و يا مواد جايگزين باشد، از فلز نمي توان استفاده کرد.

g. تنها دو لايه از رشته بايد اجازه داده شود و اين دو بايد به تناوب در ميان هم پيوند داشته باشند که در آنها عبور و الگوي رشته بايد به طور کلي يکنواخت و به شکل يک صفحه منفرد بر روي راکت باشد.

h. هر حلقه طناب و جداکننده هاي رشته يا ​​ديگر وسايل متصل به هر بخشي از راکت بايد تنها به منظور محدود کردن و يا جلوگيري از ساييدگي و پارگي و يا لرزش استفاده شوند، و در اندازه معقول براي چنين هدفي باشند. آنها نبايد به هيچ بخشي از رشته در منطقه ظربه متصل باشند (به عنوان منطقه تشکيل شده ازهم پوشاني رشته ها تعريف شده است).

i. نبايد هيچ منطقه اي در زه راکت در هنگام ساخت و ساز راکت وجود داشته باشد به گونه اي که يک کره با قطر بيشتر از 50MM اجازه ورود داشته باشد.

J. ساختار کلي راکت ها از جمله سر بايد نسبت به مرکز راکت در امتداد خط افقي از سر تا شفت کشيده شده و هنگام مشاهده از روبروي بايد متقارن باشد.

K. قانون استفاده از تسمه مچ دست براي ديدار، اختياري است، هر چند تشويق به استفاده مي شود.

L. همه تغييرات درويژگي هاي راکت قبل از به اجرايي شدن بايد در يک دوره دوساله پيش از عملياتي شدن اطلاع رساني شود..

فدراسيون جهاني اسکواش بايد براي اين سوال که آيا هر راکت و يا نمونه ي آن مطابق با مشخصات بالا است، و يا در غير اين صورت تاييد يا عدم تاييد بازي رد خواهد شد و دستورالعمل براي کمک براي تفسير صادر خواهد شد.

2. مشخصات کلي توپ مورد استفاده درRACKETBALL (آبي)

وزن: 39-41 گرم

قطر: 55 –57ميلي متر

دوباره بجاي اول برگشتن (جهندگي): حداقل1120 ميلي متر و حداکثر 1150 ميلي متر (از ارتفاع 254cm / 100اينچ در يک دماي از 25 درجه C)

توپ رقابت (سياه و سفيد)

وزن: 38-40 گرم

قطر: 55 - 57mm

قدرت ارتجاع در حال برگشت: حداقل940mm–حداکثر 970mm(از ارتفاع 254/ cm  100اينچ در دماي 25 درجه C)