ویژه های خبری

 

ارزيابي كل هيت هاي استاني سه ماهه سوم 95

بخش همگاني

بخش قهرماني

مجموع

رتبه

هيات

امتياز

رتبه

هيات

امتياز

رتبه

هيات

امتياز

1

فارس

500

1

تهران

500

1

تهران

804

2

تهران

304

2

يزد

203

2

فارس

615

3

مازندران

269

3

گلستان

173

3

مازندران

373

4

اصفهان

158

4

مركزي

157

4

اصفهان

295

5

گلستان

117

5

كيش

154

5

گلستان

290

6

زنجان

92

6

اصفهان

137

6

يزد

234

7

البرز

76

7

خوزستان

135

7

مركزي

232

8

مركزي

75

8

فارس

115

8

خوزستان

186

9

آذربايجان غربي

66

9

مازندران

104

9

كيش

183

10

هرمزگان

62

10

آذربايجان شرقي

88

10

آذربايجان غربي

148

11

خراسان رضوي

61

11

آذربايجان غربي

82

11

زنجان

141

12

كرمان

60

12

گيلان

66

12

گيلان

115

13

سمنان

57

13

زنجان

49

13

آذربايجان

شرقي

115

14

خوزستان

51

14

كرمانشاه

38

14

البرز

92

15

گيلان

49

15

لرستان

30

15

خراسان رضوي

85

16

لرستان

45

16

خراسان رضوي

24

16

لرستان

75

17

كردستان

46

17

البرز

16

17

هرمزگان

62

18

يزد

31

17

قم

16

18

كرمان

61

19

كيش

29

18

كردستان

6

19

سمنان

60

20

آذربايجان شرقي

27

19

سمنان

3

20

كرمانشاه

58

21

قم

26

20

همدان

2

21

كردستان

52

22

همدان

25

21

كرمان

1

22

قم

42

23

كرمانشاه

20

21

خراسان جنوبي

1

23

همدان

27

24

ايلام

5

22

سيستان وبلوچستان

0

24

ايلام

5

25

كهكيلويه وبويراحمد

3

22

قزوين

0

25

كهكيلويه وبويراحمد

3

26

بوشهر

2

22

ايلام

0

26

بوشهر

2

27

چهارمحال وبختياري

1

22

كهكيلويه وبويراحمد

0

27

خراسان جنوبي

1

27

قزوين

1

22

اردبيل

0

28

قزوين

1

28

خراسان جنوبي

0

22

خراسان شمالي

0

29

سيستان وبلوچستان

0

29

سيستان وبلوچستان

0

22

چهارمحال وبختياري

0

30

چهارمحال و بختياري

0

30

اردبيل

0

22

هرمزگان

0

31

اردبيل

0

31

خراسان شمالي

0

22

بوشهر

0

32

خراسان شمالي

0

 

رتبه بندی بر اساس تفکیک سطح استان ها در سه ماهه سوم 1395

ریز امتیازات ارزیابی سه ماهه سوم سال 1395 در بخش قهرمانی 

ریز امتیازات ارزیابی سه ماهه سوم سال 1395 در بخش همگانی