ویژه های خبری

شرح 

 

صفحه

فصل يك  

تاريخچه اسكواش در جهان وايران ................................

8

فصل دو  

سندراهبردي فدراسيون اسكواش...................................

19

فصل سه  

نظام نامه فدراسيون اسكواش.........................................

70

1-

 

شوراي فني فدراسيون اسكواش.....................................

91

2-

 

آیین نامه اداری و پشتیبانی   ...........................................................

93

3-

 

آیین نامه کمیته استعدادیابی............................................................

119

 

-

شاخص های افراد بالقوه اسکواش...................................................

130

4-

 

آیین نامه کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی..................................

135

 

-

فرآیند آموزش فدراسیون اسکواش.................................................

149

 

-

دستورالعمل دوره مربيگري.............................................................

155

 

-

دستورالعمل دوره داوري................................................................

166

5-

 

آیین نامه کمیته توسعه عمومی........................................................

171

6-

 

آیین نامه کمیته تیم های ملی فدراسیون...........................................

180

 

-

شیوه انتخاب اعضای تیم ملی اسکواش............................................

197

 

-

نظام نامه تسهیلات و پاداش قهرمانان ملی.........................................

199

 

-

نموار سازمانی تیم های ملی............................................................

205

7-

 

آیین نامه کمیته داوران....................................................................

206

 

-

آیین نامه ارزیابی و سطح بندی داوران............................................

218

8-

 

آیین نامه کمیته لیگ......................................................................

224

 

-

رابطه باشگاه ها با لیگ...................................................................

236

 

-

دستورالعمل نقل و انتقال بازیکنان...................................................

256

 

-

دستورالعمل نقل و انتقال مربیان.......................................................

263

9-

 

آیین نامه کمیته مسابقات.................................................................

265

10-

 

آیین نامه کمیته بین الملل................................................................

292

 

 

 

 

 

 

 

 

11-

 

آیین نامه کمیته فرهنگی.................................................................

301

12-

 

آیین نامه کمیته پژوهش..................................................................

312

13-

 

آیین نامه کمیته حقوقی...................................................................

320

14-

 

آیین نامه کمیته بازاریابی................................................................

327

15-

 

آیین نامه کمیته روابط عمومی و رسانه............................................

335

16-

 

آیین نامه کمیته انضباطی................................................................

350

17-

 

آیین نامه کمیته پیشکسوتان............................................................

366

18-

 

آیین نامه کمیته فنی و مهندسی.......................................................

375

 

-

شرايط اختصاصي صدور مجوز تاسيس باشگاه اسكواش.................

383

19-

 

آیین نامه کمیته اسکواش کودکان.................................................

415

20-

 

آیین نامه کمیته پزشکی..................................................................

424

21-

 

آیین نامه کمیته راکتبال ( اسكواش 57 )..........................................

434

22-

 

آیین نامه کمیته ارزیابی عملکرد و آمار...........................................

444

 

-

نظام عملکرد هیات های استانی فدراسیون اسکواش.........................

451

23-

 

آیین نامه کمیته تدوین آیین نامه ها و رویکردها..............................

457

24-

 

آیین نامه کمیته پدل.......................................................................

473

فصل چهار

آمارو اطلاعات فدراسيون..............................................

493

فصل پنج 

تصاوير..........................................................................

497

                               

برچسب ها :