ویژه های خبری

يکي ازوظايف اصلي کميته تيم هاي ملّي انتخاب برترين هاوشايسته ترين هابه عنوان اعضاتيم هاي ملّي مختلف کشور مان در رويدادهاي بين المللي مختلف است که اين مهم بايدبراساس دوفاکتوردقت و عدالت صورت پذيردو ازاين روکميته تيم هاي ملّي ملاک هاي مشخصي را دراين شيوه نامه معرفي وثبت کرده تابراساس آنهابهترين انتخاب هاصورت گيرد.

الف - نحوه دعوت بازيكنان به اردوهاي تيم هاي ملي
1-  دررده هاي سني مختلف با پيشنهاد سرمربي تيم ملي مربوطه براساس رنكينگ ، مسابقات قهرماني كشور و مسابقات انتخابي تيم ملي به مدير تيم هاي ملي (انجام مسابقات انتخابي چه به صورت بلندمدت درقالب ديدارهاي داخلي اردويي وچه به صورت کوتاه مدت درقالب انجام مسابقات انتخابي که معمولا دوره اي دريک تاريخ مشخص چندروزه انجام مي پذيرد(
2-  معرفي اعضاي دعوت شده به اردو از سوي مديرتيم هاي ملي به شوراي فني جهت تصويب نهايي
ب – نحوه انتخاب بازيكنان تيم هاي ملي
مسئوليت انتخاب اعضاتيم ملّي درهربرهه برعهده سرمربي تيم مربوطه بوده که سرمربي مي تواندپس ازانجام هماهنگي هاي لازم بادرنظرگرفتن تمام ويابرخي ازملاک وشيوه هاي ذيل اقدام به انتخاب ملّي پوشان نمايد .
ج - شرايط عضويت درتيم هاي ملي
1-  حضور درمسابقات داراي رنكينگ كشوري
2-  موفقيت درمسابقات قهرماني كشور و انتخابي تيم ملي
3-  عضويت در PSA وي‍ژه بازيكنان رده سني 19 سال به بالا
4-  اعضاي منتخب تيم ملي براي حضور در مسابقات رسمي بين المللي مورد تاييد شوراي برون مرزي بايد مورد تاييد كميته تيم هاي ملي قرارگيرند
5-  تأييدصلاحيت اخلاقي ورزشکاران باتوجه به ارزش هاي فدراسيون و ضوابط تعريف شده وبه دوربودن از حواشي
6-  رعايت نظم ومقررات اردوهاوحضورکامل وبدون غيبت غير موجه دراردوهاي تعريف شده
7-  درنظر گرفتن عملکرد بازيکنان دربلند مدت و نحوه عملکردآنهادرمسابقات داخلي از جمله مسابقات آزاد،قهرماني کشوري و ليگ
8-  درنظرگرفتن تجربه وبازيکنان در رويدادهاو مسابقات بين المللي چه درقالب هاي اعزام هاي شخصي و چه درقالب تيم ملّي
9-  درنظرگرفتن آمادگي جسماني بازيکنان دربرهه نزديک به اعزام واردوهاي مربوطه براساس انجام آزمون هاي اآمادگي جسماني
10-  عملکرددراردو و تمرينات مربوطه وميزان آمادگي فني
11-  آمادگي وقابليت هاي رواني به ويژه دررويدادهاي تيمي بين المللي
12-  كارت هاي بازيكنان تيم هاي ملي وي‍‍ژه رده سني بالاي 15 سال است و يك سال هجري شمسي اعتبار دارد
•  درپايان قابل اشاره است که درصورت نياز،ملاک هاوشيوه هاديگر قبل از به کارگيري بايد معرفي وتأييدودرشيوه نامه حاضراضافه وثبت شود تاقابليت استفاده درانتخابي هاراداشته باشد .
•  لازم به ذکراست که شيوه و ملاک مورد نظر سرمربي جهت انجام انتخابي ، تنها پس از تأييد کميته تيم هاي ملّي قابل استفاده واجرااست.