ویژه های خبری

ارزيابي كل هيت هاي استاني سال 95

همگاني

قهرماني

مجموع

رتبه

نام هيات

امتياز

رتبه

نام هيات

امتياز

رتبه

نام هيات

امتياز

1

فارس

500

1

تهران

500

1

فارس

716

2

تهران

205

2

كيش

240

2

تهران

705

3

مازندران

155

3

فارس

216

3

اصفهان

335

4

اصفهان

154

4

يزد

198

4

مركزي

271

5

مركزي

103

5

اصفهان

181

5

كيش

257

6

همدان

89

6

مركزي

168

6

يزد

231

7

آذربايجان غربي

88

7

گلستان

160

7

مازندران

222

8

زنجان

84

8

خوزستان

123

8

گلستان

206

9

لرستان

82

9

آذربايجان

غربي

117

9

آذربايجان

غربي

205

10

كرمان

71

10

گيلان

92

10

خوزستان

151

11

البرز

65

11

مازندران

67

11

همدان

137

12

هرمزگان

57

12

آذربايجان

شرقي

60

12

گيلان

132

13

خراسان رضوي

55

13

خراسان

رضوي

56

13

زنجان

120

14

گلستان

46

14

البرز

51

14

البرز

116

15

گيلان

40

15

كردستان

50

15

خراسان

رضوي

111

16

كردستان

37

16

همدان

48

16

لرستان

100

17

سمنان

34

17

سمنان

44

17

كرمان

93

18

يزد

33

18

كرمانشاه

37

18

كردستان

87

19

قزوين

30

19

زنجان

36

19

آذربايجان

شرقي

81

20

خوزستان

28

20

كرمان

22

20

سمنان

78

21

قم

25

21

لرستان

18

21

هرمزگان

61

22

آذربايجان شرقي

21

22

قم

13

22

كرمانشاه

52

23

كيش

17

23

قزوين

5

23

قم

38

24

كرمانشاه

15

24

هرمزگان

4

24

قزوين

35

25

اردبيل

8

25

خراسان جنوبي

3

25

خراسان جنوبي

9

26

ايلام

7

26

سيستان وبلوچستان

2

26

اردبيل

9

27

خراسان جنوبي

6

28

اردبيل

1

27

ايلام

7

27

چهارمحال

5

29

ايلام

0

28

سيستان وبلوچستان

6

28

سيستان

4

30

كهكيلويه وبويراحمد

0

29

چهارمحال و بختياري

5

29

كهكيلويه

3

31

خراسان

شمالي

0

30

كهكيلويه وبويراحمد

3

30

بوشهر

2

32

چهارمحال وبختياري

0

31

بوشهر

2

31

خراسان شمالي

1

33

بوشهر

0

32

خراسان

شمالي

1

 

 

« رتبه بندی بر اساس تفکیک سطح استان هاسال 1395»

سطح 2

سطح 1

امتیاز

نام هیات

رتبه

امتیاز

نام هیات

رتبه

137

همدان

1

716

فارس

1

116

البرز

2

705

تهران

2

87

کردستان

3

335

اصفهان

3

38

قم

4

271

مرکزی

4

35

قزوین

5

257

کیش

5

9

خراسان جنوبی

6

231

یزد

6

9

اردبیل

7

222

مازندران

7

7

ایلام

8

206

گلستان

8

6

سیستان و بلوچستان

9

205

آذربایجان غربی

9

5

چهار محال و بختیاری

10

151

خوزستان

10

3

کهکیلویه و بویر احمد

11

132

گیلان

11

2

بوشهر

12

120

زنجان

12

1

خراسان شمالی

13

111

خراسان

رضوی

13

 

 

 

100

لرستان

14

 

 

 

93

کرمان

15

 

 

 

81

آذربایجان

شرقی

16

 

 

 

78

سمنان

17

 

 

 

61

هرمزگان

18

 

 

 

52

کرمانشاه

19