ویژه های خبری

باهدف معرفي و هويت بخشيدن به ورزش اسكواش در جامعه اطلاعات مدال آوران اسكواش ايران تهيه و تدوين شده است كه البته اطلاعات مربوط  تا حد ممكن به صورت مستند جمع آوري شده است و امكان اشتباه نيز وجودارد لذا تقاضا مي شود در صورت داشتن اعتراض با ارسال مدارك مستند و مستدل ما را درجمع آوري اطلاعات تاريخ اسكواش ايران ياري فرماييد

 

نشانی letter@squashiran.ir  و يا شماره فكس 44016380-021

 

مدال آوران اسکواش ایران در مسابقات بين المللي – بخش بانوان

1-سارا احمدی

1-  مدال برنزچهارمین دوره ایران جونیور –15 سال -1392

2-  مدال برنز پنجمین دوره ایران جونیور –15 سال -1393

3-  مدال برنز ششمین دوره ایران جونیور –17 سال -1394

 

2-هلیا استیلی

1-  مدال برنز سومین دوره ایران جونیور –13 سال -1391

2-  مدال نقره چهارمین دوره ایران جونیور –13 سال -1392

3-  مدال نقره پنجمین دوره ایران جونیور –15 سال -1393

4-  مدال نقره ششمین دوره ایران جونیور –17 سال -1394

5-  مدال نقره هفتمین دوره ایران جونیور –17 سال - 1395

 

3 -رومینا اسماعیلی

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –17 سال –1391

 

4- فرشته اقتداری

1-  مدال نقره سومین دوره ایران جونیور –13 سال -1391

2-  مدال نقره چهارمین دوره ایران جونیور –15 سال -1392

3-  مدال برنز پنجمین دوره ایران جونیور –15 سال -1393

4-  مدال برنز ششمین دوره ایران جونیور –19 سال -1394

5-  مدال طلا هفتمین دوره ایران جونیور –17 سال -1395  

 

5-ستایش بابایی

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –13 سال -1390

 

6- کوثر بهنام

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –13 سال - 1391

2-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور –13 سال –1392

3-  مدال طلا ششمين دوره ایران جونیور –17 سال - 1394

 

7-ستایش پزشکی

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور–11 سال -1391

2-  مدال طلای چهارمين دوره ایران جونیور –11 سال -1392

3-  مدال طلای پنجمين دوره ایران جونیور –11 سال -1393

4-  مدال طلای ششمين دوره ایران جونیور –15سال - 1394   

5-  مدال طلای هفتمين دوره ایران جونیور –13 سال -1395

 

8- زهرا پورخلیل

1-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –11 سال -1394

2-  مدال طلای هفتمين دوره ایران جونیور –11 سال – 1395

 

9 - نگین پورصالحی

مدال برنز  7 دوره ایران جونیور –17 سال –1395

 

10-  شیوا تجویدی

1-  مدال نقره نخستين دوره ایران جونیور –13 سال – 1386

2-  مدال طلا سومین دوره ایران جونیور –19 سال -1391

3-  مدال نقره چهارمین دوره ایران جونیور –19 سال -1392  

 

11- مهرنوش ترابی زاده

1-  مدال برنز ایران جونیور –19 سال -1391

 

12- سوگل ثمودی

1-  مدال برنز  نخستين دوره ایران جونیور –13 سال - 1386

2-  مدال طلا دومين دوره ایران جونیور –19 سال - 1390

3-  مدال طلا سومين دوره ایران جونیور –17 سال - 1391

4-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور –17 سال –1392

5-  مدال  طلا پنجمين دوره ایران جونیور –19 سال - 1393

6-  مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور –19 سال - 1394

 

13- فاطمه جام گوهری

مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –15 سال – 1394 

 

14 - رخساره جلالی

مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –19 سال –1392

 

15-محدثه حاجبی

1-  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور –13 سال -1393

2-  مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور –15 سال -1395 

 

16 - ثمین حسن پور

1-      مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور –11 سال -1395

 

17 - ساجده حیدری

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور –13 سال -1390

 

18 - بهاره خزائی

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور –19 سال -1386  

 

19 - سیده ناهید رضوی

1-  مدال برنز  هفتمين دوره ایران جونیور –17 سال –1395

 

20-آریاندخت روزبهانی

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور –19 سال -1386

 

21-نارگل رمضان زاده

1-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –11 سال -1394

 

22- مبینا سادات زواره

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور –17 سال –1390

 

23- آدینه زهدی

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور –17 سال -1386  

 

24- فروغ سراستاد

1-  مدال نقره دومين دوره ایران جونیور –19 سال –1390

 

25 - تارا سعادتی

1-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور –11 سال -1395  

 

26 - نرگس سلطانی

               1- مدال نقره  ششمين دوره ایران جونیور –11 سال - 1394

               2- مدال برنز  هفتمين دوره ایران جونیور –13 سال – 1395

 

27- غزال شرف پور

1-  مدال برنز سومین دوره ایران جونیور –15 سال -1391

2-  مدال نقره چهارمين دوره ایران جونیور –15 سال -1392

3-  مدال طلا پنجمین دوره ایران جونیور –17 سال -1393

4-  مدال نقره هفتمین دوره ایران جونیور –19 سال -1395  

 

28-نیکی شمیرانی

1-  مدال برنز  ششمين دوره ایران جونیور –13 سال - 1394

2-  مدال طلا  هفتمين دوره ایران جونیور –15 سال - 1395

3-   مدال برنز مسابقات  بین المللی فرانسه 2017 – كمتر از 15 سال – اسفند 1395

 

29-کیمیا عزیزی

1-  مدال برنز  دومين دوره ایران جونیور –17 سال –1390

2-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –15 سال - 1391

3-  مدال برنز  چهارمين دوره ایران جونیور –15 سال - 1392

4-  مدال برنز  پنجمين دوره ایران جونیور –17 سال - 1393

5-  مدال برنز  ششمين دوره ایران جونیور –17 سال - 1394

6-  مدال برنز  هفتمين دوره ایران جونیور –19 سال – 1395

 

30- کیمیا علیزاده

1-  مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور –11 سال -1395  

 

31-مهکامه علیزاده

1-  مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور –19 سال – 1395

 

32-پریا علینژاد

1-  مدال نقره نخستين دوره ایران جونیور –11 سال -1386

 

33- آرمیتا غلامیان

1-  مدال برنز هفتمین دوره ایران جونیور –15 سال -1395

 

34- نیلوفر فرج زاده

1-  مدال برنز  سومين دوره ایران جونیور –15 سال –1391

 

35-حدیث فرزاد

1-  مدال طلا نخستين دوره ایران جونیور –13 سال - 1386

2-  مدال طلا دومين دوره ایران جونیور –17 سال –1390

3-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –17 سال - 1391

4-  مدال طلا  چهارمين دوره ایران جونیور –19 سال - 1392

5-  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور –19 سال - 1393

 

36- فاطمه فلاحتی

1-  مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور –13 سال -1395

 

37- بهاره قائدی

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –11 سال -1393

2-  مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور –13 سال -1394

 

38- غزاله قدومی زاده

1-  مدال برنز  چهارمین دوره ايران جونيور –19 سال - 1392

 

39- کیانا قطعی

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –19 سال –1393

 

40- کتایون کبرایی

1-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –11 سال - 1391

2-  مدال برنز  چهارمين دوره ایران جونیور –13 سال –1392

3-  مدال برنز  ششمين دوره ایران جونیور –15 سال - 1394

4-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور –15 سال - 1395

 

41- ساجده کریمی

1-  مدال طلا دومين دوره ایران جونیور –15 سال –1390

2-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –19 سال - 1393

 

 

42- شمیم کیا احمدی

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور –19 سال –1390

 

43- آیدا کیاندوست

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور –17 سال -1386

 

44- شادی کشوری

مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور –13 سال - 1386

 

45-ملیکا کیا

1-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –13 سال - 1394

 

46-زهرا محمد خانی

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور –15 سال -1390

2-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –19 سال - 1391

 

47- آذین محمدی

1-  مدال برنز  دومين دوره ایران جونیور –15 سال –1390

 

48- فرناز محمدی

1-  مدال برنز  نخستين دوره ایران جونیور –15 سال –1386

2-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –19 سال - 1391

 

49- سعیده مزیدی

1-  مدال نقره نخستين دوره ایران جونیور –15 سال –1386

 

50-نیکتا مشیری

1-  مدال برنز  چهارمين دوره ایران جونیور –17 سال - 1392

 

51- هانیه موحدی

1-  مدال نقره چهارمين دوره ایران جونیور –11 سال -1392

 

52- نگین نجاریان

1-  مدال نقره دومين دوره ایران جونیور –15 سال –1390

 

53-هستی ندیمی

1-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –11 سال -1392

2-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –13 سال -1393

 

54- رضوان نقیبی

1-  مدال برنز  دومين دوره ایران جونیور –15 سال - 1390

2-  مدال برنز  سومين دوره ایران جونیور –17 سال - 1391

3-  مدال برنز  چهارمين دوره ایران جونیور –17 سال - 1392

4-  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور –17 سال - 1393

5-  مدال برنز  ششمين دوره ایران جونیور –19 سال - 1394

 

55- پارمین نکوپایان 

1-  مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور –11 سال – 1394

2-   مدال برنز مسابقات کی ال مالزی 2014رده کمتر از 9 سال – آذر 93

3-   مدال نقره مسابقات کی ال مالزی 2015 رده کمتر از 9 سال - آذر 94

 

56- دنیز نهاوندی

1-  مدال طلای سومين دوره ایران جونیور –11 سال -1391

2-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –13 سال - 1392

3-  مدال طلای پنجمين دوره ایران جونیور –13 سال -1393

4-  مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور –15 سال -1394

 

57 - سارینا نیری

1-  مدال برنز  پنجمين دوره ایران جونیور –17 سال –1393

 

58- آیلی نیری

1-  مدال نقره دومين دوره ایران جونیور –13 سال -1390

2-  مدال طلا سومين دوره ایران جونیور –13 سال -1391

3-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور –15 سال -1392

4-  مدال طلا پنجمين دوره ایران جونیور –15 سال -1393

5-  مدال طلا ششمين دوره ایران جونیور –19 سال -1394

6-  مدال طلا هفتمين دوره ایران جونیور –19 سال -1395

 

59- مهدیس هاشمی

1-  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور –11 سال -1393

2-  مدال طلای ششمين دوره ایران جونیور –13 سال -1394

3-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور –13 سال -1395

 

60- مهدیه هروی

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور –11 سال -1392

2-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –11 سال -1393

3-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –11 سال -1395

 

61-  مطهره یدالهی

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور –13 سال -1390

 

 

مدال آوران اسکواش ایران در مسابقات بين المللي – بخش مردان

 

1-آرین اعتمادی

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور –13 سال –1386

2-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –17 سال –1391

3-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –19 سال –1393

 

2-سینا باروت کوب

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –15 سال –1393

2-  مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور –17 سال –1395

 

3-علی بروجردی

1-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2000 –1378

2-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2001 –1379

 

4-سام پادبد

1-   مدال نقره تیمی مسابقات دهه فجر 2000 –1378

2-   مدال برنز تیمی مسابقات دهه فجر  2001–1379

 

5-محمد پویان

1-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –13 سال –1391

 

6- رضا تیرانداز

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور –13 سال –1386

 

 

7-   محمدرضا جعفرزاده کنار سری

1-  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور –15 سال –1393

2-  مدال طلا ششمين ایران جونیور –15 سال –1394

3-   مدال برنز قهرمانی آسیا – تهران 2015 - کمتر از 15 سال  -  شهریور 94

4-  مدال طلا  هفتمين ایران جونیور –17 سال –1395

 

8-سید محمد حسین جعفری ندوشن

1-   مدال طلا تيمي بين المللي در مشهد 2011 - 1390

2-   مدال برنز تیمی غرب آسیا در تهران 2013 – آذر 1392

3-   مدال برنز تیمی قهرمانی غرب آسیا در اردن 2015 – خرداد 1394

 

9-امیر حسین جمالی زاده

1-  مدال طلا سومين دوره ایران جونیور –17 سال –1391

2-  مدال نقره چهارمين دوره ایران جونیور –19 سال –1392

 

10- وحید جمالی فر

1-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2000 –1378

2-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2001 –1379

 

11-عرفان جمشیدی

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور –15 سال –1386

2-  مدال نقره دومين دوره ایران جونیور –19 سال –1390

3-  مدال نقره تيمي جوانان بين المللي 2011 در مشهد - 1390

4-  مدال طلا سومين دوره ایران جونیور –19 سال –1391

 

12-محمد جهری

1-   مدال برنز مسابقات دهه فجر رده کمتر از 16 سال 2002 –1380

 

13-محمد چنگایان

1-  مدال طلا هفتمين دوره ایران جونیور –11 سال –1395

 

14-مهدی جادری

1-  مدال برنز ششمين دوره  ایران جونیور –13 سال –1394

 

15- عرشیا جاهدی

1-  مدال طلا ششمين دوره ایران جونیور –11 سال –1394

 

16- آراد جلیلي

1-  مدال نقره ششمين دوره  ایران جونیور –11 سال –1394

2-  مدال برنز هفتمين دوره  ایران جونیور –11 سال –1395

 

17- آرشام جلیلي

1-  مدال برنز ششمين دوره  ایران جونیور –11 سال –1394

2-  مدال برنز هفتمين دوره  ایران جونیور –11 سال –1395

 

18 -فرزان حبیب پور

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –17 سال –1391

2-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور –17 سال –1392

3-  مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور –19 سال –1394

 

19-وحید حقیقت

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –19 سال –1391

 

20-محمد خانی

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور –13 سال –1390

2-  مدال نقره چهارمين ایران جونیور –15 سال –1392

3-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –17 سال –1393

4-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور –19 سال –1395

 

21-فرشاد خشنود

1-   مدال برنز دهه فجر دررده کمتر از 16 سال 1998 –1376

 

22-شهریار خطیب لو

1-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2000 –1378

2-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2001 –1379

 

23-آروین داغستانی

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –15 سال –1391

 

24-نوید دشتی

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –17 سال –1391

2-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –19 سال –1392

 

25- شه يار دولتشاهی

1-   مدال نقره  مسابقات دهه فجر 1998 –1376

2-   مدال نقره تيمي مسابقات دهه فجر  1998 –1378

26-مهدی دهقان

1-  مدال برنز چهارمين دوره  ایران جونیور –19 سال –1392

 

27-امیر پارسا رستگاری 

1-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –13 سال –1392

2-  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور –13 سال –1393

3-  مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور –15 سال –1394

4-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور –15 سال –1395

 

28-سام رستم نژاد

1-  مدال نقره چهارمين دوره ایران جونیور –13 سال –1392

 

29-آروین رسول زاده

1-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –11 سال –1394

2-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور –11 سال –1395

 

30-علی رضایی

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –13 سال –1393

 

31-علی روغنی

1-  مدال طلا نخستين دوره ایران جونیور –15 سال –1386

 

 

32-سجاد زارعیان

1-   مدال طلا دومين دوره ایران جونیور –15 سال –1390

2-   مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –15 سال –1391

3-   مدال برنز  چهارمين دوره ایران جونیور –17 سال –1392

4-   مدال طلا پنجمين دوره ایران جونیور –19 سال –1393

5-   مدال برنز قطر جونیور 2015 - کمتر از 19 سال -  اسفند 1393

6-   مدال نقره دوحه جونیور 2015 - کمتر از 19 سال -  اسفند 1393

7-   مدال طلا ششمين دوره  ایران جونیور –19 سال –1394

8-   مدال برنز قهرمانی آسیا – تهران 2015 -  کمتر از 19 سال -  شهریور 1394

9-   مدال نقره بین المللی مالزی 2015 - کمتر از 19 سال -  آذر 1394

10-  مدال نقره بین المللی فرانسه 2016 - کمتر از 19 سال -  اسفند 1394

11-  مدال طلا بین المللی اتریش 2016 - کمتر از 19 سال -  اسفند 1394

12- مدال طلا پنانگ مالزی 2016 –  کمتر از 19 سال -  شهریور 1395

13- مدال برنز پی اس ای در اراک – جام امیر کبیر 2016 -  مهر 1395

14-  مدال برنز پی اس ای جام شهدای نیروی دریایی ارتش در تهران 2016 -  آبان 1395

15- مدال برنز پي اس اي جام خليج فارس 2017 – بزرگسالان – ارديبهشت 1396

 

33-عبداله سلطانی

1-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –19 سال –1395

 

34-سید علیرضا سنایی

1-   مدال طلا دومین دوره دهه فجر در رده کمتر از 16 سال 1998 – 1376

2-   مدال نقره تيمي چهارمین دوره دهه فجر 2000 – 1378 

3-   مدال برنز پنجمین دوره دهه فجر ، کمتر از 19 سال 2001 – 1379

4-   مدال برنز تیمی پنجمین دوره دهه فجر 2001 – 1379

5-   مدال برنز ششمین دوره دهه فجر 2002 – 1380

6-   مدال نقره پی اس ای در تهران جام نوروز 2010 - اسفند 1388

 

35-سید محمد حسین سنایی 

1-   مدال نقره دهه فجر کمتر از 16 سال 1998 –1376

2-   مدال نقره تيمي دهه فجر 1999 –1378

3-   مدال برنز ششمین دوره دهه فجر  2001 –1380

4-   مدال برنز پی اس ای جام نوروز در تهران 2009 - اسفند 1387

5-   مدال برنز پی اس ای جام میلاد درگرگان 2010 – مرداد 1389

6-   مدال برنز تیمی غرب آسیا در تهران 2013 – آذر 1392

7-   مدال برنز تیمی غرب آسیا دراردن 2015 - خرداد 1394

 

36- فرشادسياوشي

1-  مدال برنز مسابقات دهه فجر – 1375 

 

37-سید جواد سیدان

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور –15 سال –1390

2-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –17 سال –1392

3-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –19 سال –1394

 

38-کیان سیوقی

1-  مدال برنز  هفتمين دوره ایران جونیور –13 سال –1395

 

39-علیرضا شاملی

1-  مدال نقره دومين دوره ایران جونیور –13 سال –1390

2-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور –15 سال –1392

3-  مدال نقره دوحه جونیور 2014 - کمتر از 15 سال -  اسفند 92

4-   مدال طلا قطر جونیور 2014 -  کمتر از 15 سال -  اسفند 92

5-  مدال طلا پنجمين دوره ایران جونیور –17 سال –1393

6-   مدال برنز کی ال مالزی 2014 - کمتر از 17 سال -  آذر 93

7-   مدال برنز قطر جونیور 2015 - کمتر از 17 سال -  اسفند 93

8-   مدال نقره دوحه جونیور 2015 - کمتر از 17 سال -  اسفند 93

9-  مدال طلا ششمين دوره ایران جونیور –17 سال –1394

10-  مدال برنز قهرمانی آسیا – تهران 2015 -  کمتر از 17 سال -  شهریور 94

11- مدال نقره کی ال مالزی 2015 -  کمتر از 17 سال - آذر 94

12-  مدال نقره فرانسه 2016 - کمتر از 17 سال  - اسفند 94

13- مدال طلا اتریش  - كمتر از 17 سال – اسفند 94

14-  مدال طلا هفتمين دوره ایران جونیور –19 سال –1395

 

40-سهیل شاملی

1-  مدال طلا نخستين دوره ایران جونیور – 13 سال –1386

2-  مدال نقره دومين دوره ایران جونیور –17 سال –1390

3-   مدال نقره تيمي بين المللي 2011 در مشهد -  1390

4-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور – 19 سال –1391

5-   مدال برنز تیمی قهرمانی غرب آسیا در اردن 2015 – خرداد 1394

 

41-پویا شفیعی فر

1-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –11 سال –1392

2-   مدال طلا دوحه جونیور 2014 - کمتر از 11 سال -  اسفند 92

3-   مدال طلا قطر جونیور 2014 – کمتر از 11 سال -  اسفند 92

4-  مدال طلا پنجمين دوره ایران جونیور –11 سال - 1393

5-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –13 سال - 1394

6-   مدال طلا هفتمين دوره ایران جونیور –13 سال – 1395 

 

42-فرزاد شکوهی

1-   مدال نقره تيمي جوانان بين المللي 2011 در مشهد - 1390

2-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –19 سال –1391

3-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور –19 سال –1392

4-   مدال نقره کی ای مالزی 2013 - کمتر از 19 سال - آذر 1392

5-   مدال برنز تیمی قهرمانی غرب آسیا در تهران 2013 - آذر 1392

6-   مدال برنز دوحه جونیور 2014 - کمتر از 19 سال - اسفند 1392

7-   مدال نقره قطر جوینور 2014 - کمتر از 19 سال - اسفند 1392

 

43-روزبه شهریاری

1-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2000 –1378

2-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2001 –1379

 

44-محمدرضا صادقپور 

1-   مدال برنز پی ای اس  جام میلاد در گرگان 2011 - تیر 1390

2-   مدال طلا تيمي بين المللي در مشهد 2011 - 1390

3-   مدال برنز پی اس ای جام نوروز در تهران 2012 - اسفند 1390

4-   مدال برنز تیمی غرب آسیا در اردن 2015 - خرداد 1394

 

45-امیرحسین صادق خانی

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –11 سال –1393

2-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور –13 سال –1395

 

46-محمدرضا ضیاکاشانی

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور –19 سال –1386

2-   مدال برنز تیمی قهرمانی غرب آسیا در اردن  2015- خرداد 1394

 

47-ماهان طاهرزاده

1-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –13 سال –1392

 

48-محمد امین عطایی

1-   مدال برنز تیمی غرب آسیا در تهران 2013 - آذر 1392

2-   مدال طلا تيمي بين المللي در مشهد 2011 - 1390

 

49-آريافاضلي منش

1-   مدال برنز مسابقات اسكاتيش اوپن در رده سني كمتر از 15 سال  2008 - دي 1387 ‌

 

50- مهدی فتحی

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور – 15 سال –1390

 

51-محمد علی فرهت

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –17 سال –1393

2-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –17 سال –1394

 

52-امیرحسین فیض پور

1-  مدال طلا پنجمين دوره ایران جونیور –15 سال –1393

2-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –13 سال –1391

3-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –15 سال –1392

4-  مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور –17 سال –1394

5-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور –17 سال –1395 

 

53- محمد دانیال قاروني

1-   مدال طلا سومين دوره ایران جونیور –11 سال –1391

2-   مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور –11 سال –1392

3-   مدال طلا بین المللی پاکستان 2013 -  کمتر از 13 سال -  آذر 92

4-   مدال برنز دوحه جونیور 2014 - کمتر از 13 سال -  اسفند 92

5-   مدال نقره قطر جونیور 2014 - کمتر از 13 سال - اسفند 92

6-   مدال طلا پنجمين دوره ایران جونیور –13 سال –1393

7-   مدال نقره قطر جونیور 2015 -  کمتر از 13 سال -  اسفند 1393

8-   مدال برنز دوحه جونیور 2015 - کمتر از 13 سال -  اسفند 93

9-   مدال طلا ششمين دوره ایران جونیور –13 سال –1394

10-  مدال برنز قهرمانی آسیا – تهران 2015  - کمتر از 13 سال - شهریور 94

11- مدال نقره کی ال مالزی 2015 -  کمتر از 13 سال -  آذر ماه 94

12- مدال طلا هفتمين دوره ایران جونیور –15 سال –1395

 

54-سمیع اله قاصد آبادی

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور –19 سال –1390

2-   مدال نقره تيمي جوانان بين المللي 2011 در مشهد - 1390

3-   مدال برنز پی اس ای جام امبیر کبیر در اراک 2016 - مهر 1395

 

55-رهام قیاسی

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –11 سال –1391

 

56-محسن کاشفی

1-   مدال برنز مسابقات بانك ملي 1974 - 1353

2-   مدال برنز مسابقات دهه فجر  1998 –1376

 

57- مرحوم جلال كازروني

1-  مدال نقره مسابقات بانك ملي 1974- 1353

 

58-مجید کریم پناه

1-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –19 سال –1394

2-  مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور –19 سال –1395

 

59-مجتبی کفیلی

1-  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور –17 سال –1393

2-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –17 سال –1394

 

60-فربد کیوانفر

1-  مدال طلا سومين دوره ایران جونیور –13 سال –1391

2-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور –13 سال –1392

3-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –15 سال –1393

 

61-علیرضا گلستان

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –13 سال –1393

 

62-معین محمد پور

1 - مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –11 سال –1393

 

63-رادین معروفی

1-   مدال برنز  مسابقات دهه فجر در رده 16 تا 19 سال 2002 –1380

 

64-مهدی مقدم

1-   مدال برنز مسابقات دهه فجر در يزد 2001 –1379

 

65-نوید ملک ثابت

1-  مدال نقره نخستين دوره ایران جونیور –19 سال –1386

2-   مدال برنز پی اس ای جام میلاد در گرگان 2010 - مرداد 1389

3-   مدال برنز پی اس ای  جام نوروز در تهران 2012 - اسفند 1390

4-   مدال طلا تيمي بين المللي در مشهد 2011 - 1390

5-   مدال برنز تیمی غرب آسیا در تهران 2013 –آذر 1392

6-   مدال برنز تیمی غرب آسیا در اردن 2015 –خرداد 1394

 

66-ساسان وزیري

1-   مدال طلا مسابقات دهه فجر 1998 –1376

2-   مدال نقره مسابقات دهه فجر 2001 –1379

 

67-رامتین همامی

1-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –11 سال –1391

 

68-نعیم یوسف زئی

1-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2000 –1378

2-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2001 –1379

 

69- وزيرجهان يوسف زئي

1-   مدال طلاي مسابقات بانك ملي 1974 – 1353

2-   مدال طلاي مسابقات بانك ملي 1977 - 1356

برچسب ها :