ویژه های خبری

باهدف معرفي و هويت بخشيدن به ورزش اسكواش در جامعه اطلاعات مدال آوران اسكواش ايران تهيه و تدوين شده است كه البته اطلاعات مربوط  تا حد ممكن به صورت مستند جمع آوري شده است و امكان اشتباه نيز وجودارد لذا تقاضا مي شود در صورت داشتن اعتراض با ارسال مدارك مستند و مستدل ما را درجمع آوري اطلاعات تاريخ اسكواش ايران ياري فرماييد

 

نشانی letter@squashiran.ir  و يا شماره فكس 26206370-021

آخرين به روز رساني :  1 اردیبهشت 1398

 

مدال آوران اسکواش ایران در مسابقات بين المللي – بخش بانوان

 1-سارا احمدی

1-  مدال برنزچهارمین دوره ایران جونیور 2013 – 15 سال -1392

2-  مدال برنز پنجمین دوره ایران جونیور 2014  – 15 سال -1393

3-  مدال برنز ششمین دوره ایران جونیور 2015 – 17 سال -1394

            4-  مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور2017 - 19 سال – 1396

           5 -  مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 19 سال – 1397

 

2-هلیا استیلی

1-  مدال برنز سومین دوره ایران جونیور 2012 – 13 سال -1391

2-  مدال نقره چهارمین دوره ایران جونیور 2013 – 13 سال -1392

3-  مدال نقره پنجمین دوره ایران جونیور 2014 – 15 سال -1393

4-  مدال نقره ششمین دوره ایران جونیور 2015 –17 سال -1394

5-  مدال نقره هفتمین دوره ایران جونیور 2016 –17 سال - 1395

6- مدال طلا هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 17 سال - 1396

7 - مدال طلا نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 17 سال - 1396

 

3 – آمنا اسفندیاری

 1 – مدال نقره نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 9 سال – 1397

 

4 – روبیتا اسحاقی

           1 – مدال برنز ایران جونیور 2018 – 17 سال – 1397

 

5 - رومینا اسماعیلی

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –17 سال –1391

 

6- فرشته اقتداری

1-  مدال نقره سومین دوره ایران جونیور 2012  – 13 سال -1391

2-  مدال نقره چهارمین دوره ایران جونیور 2013 – 15 سال -1392

3-  مدال برنز پنجمین دوره ایران جونیور 2014 – 15 سال -1393

4-  مدال برنز ششمین دوره ایران جونیور 2015  –19 سال -1394

5-  مدال طلا هفتمین دوره ایران جونیور 2016 –17 سال -1395  

6- مدال طلا هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 19 سال - 1396

7 - مدال نقره نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 19 سال – 1396

8- مدال طلا نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 19 سال – 1397

 

7- مهديه الوندي

            1 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 11 سال – 1396

8 – شاینا امیری

            1- مدال طلا نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 9 سال – 1397

 

9- ستایش بابایی

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور – 13 سال - 1390

10 – آیلین بابایی

          1 – مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 11 سال – 1397  

 

11- نجمه بوشهري زاده

             1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 19 سال - 1396

             2- مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 19 سال - 1396

 

12- کوثر بهنام

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –13 سال - 1391

2-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور –13 سال –1392

3-  مدال طلا ششمين دوره ایران جونیور –17 سال - 1394

 

13- ستایش پزشکی

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور 2012 –11 سال -1391

2-  مدال طلای چهارمين دوره ایران جونیور 2013 – 11 سال - 1392

3-  مدال طلای پنجمين دوره ایران جونیور 2014  –11 سال - 1393

4 -  مدال طلای ششمين دوره ایران جونیور 2015 – 15سال - 1394   

5-  مدال طلای هفتمين دوره ایران جونیور 2016 – 13 سال -1395

           6 - مدال طلا هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 15 سال - 1396

           7 - مدال نقره نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 15 سال - 1396 

           8- مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 15 سال – 1397

 

14- زهرا پورخلیل

           1-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –11 سال -1394

           2-  مدال طلای هفتمين دوره ایران جونیور –11 سال – 1395

 

15 - نگین پورصالحی

              1 - مدال برنز  هفتمين دوره ایران جونیور 2016  –  17 سال – 1395

              2 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 17 سال - 1396 

 

16-  شیوا تجویدی

1-  مدال نقره نخستين دوره ایران جونیور –13 سال – 1386

2-  مدال طلا سومین دوره ایران جونیور –19 سال -1391

3-  مدال نقره چهارمین دوره ایران جونیور –19 سال -1392  

 

17- مهرنوش ترابی زاده

1-  مدال برنز سومین دوره ایران جونیور – 19 سال -1391

 18 – نازنین تقی نژاد

            1 – مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور  - 13 سال – 1397

19- سوگل ثمودی

1-  مدال برنز  نخستين دوره ایران جونیور – 13 سال - 1386

2-  مدال طلا دومين دوره ایران جونیور – 19 سال - 1390

3-  مدال طلا سومين دوره ایران جونیور – 17 سال - 1391

4-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور – 17 سال –1392

5-  مدال  طلا پنجمين دوره ایران جونیور – 19 سال - 1393

6-  مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور – 19 سال - 1394

 

20- فاطمه جام گوهری

             1 - مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور 2015 – 15 سال – 1394  

 

21 - بهار جعفری

         1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 11 سال - 1396 

 

22 - رخساره جلالی

            1 - مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور2013  – 19 سال – 1392

 

23 - هستي چمني

           1 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 15 سال – 1396

            2 – مدال نقره نهمین دوره ایران جونیور 2018 –  17 سال – 1397

 

24- محدثه حاجبی

1-  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور –13 سال - 1393

2-  مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور –15 سال - 1395 

             3 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 17 سال - 1396  

 

25- باران حسن پور

            1- مدال نقره هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 11 سال - 1396

 

26 - ثمین حسن پور

        1 - مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور 2016  – 11 سال - 1395

        2 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 11 سال  - 1396

        3 -مدال نقره نخستين دوره اصفهان جونيور  2017 - 11 سال - 1396

 

27 - ساجده حیدری

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور –13 سال -1390

 

28 - بهاره خزائی

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور 2007  –19 سال - 1386  

 

29- فاطمه خبری

           1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 19 سال - 1396 

            2 – مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 19 سال – 1397

 

30 - سیده ناهید رضوی

1-  مدال برنز  هفتمين دوره ایران جونیور 2016 – 17 سال – 1395

              2 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 17 سال - 1396 

 

31- آریاندخت روزبهانی

             1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور 2007  – 19 سال -1386

 

32- نارگل رمضان زاده

1-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور 2015 –11 سال -  1394

2- مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 13 سال – 1396

3- مدال طلا نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 13 سال – 1397

 

33- مبینا سادات زواره

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور –17 سال –1390

 

34- آدینه زهدی

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور –17 سال -1386  

 

35- فروغ سراستاد

1-  مدال نقره دومين دوره ایران جونیور –19 سال –1390

 

36 - تارا سعادتی

1-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور  – 11 سال -1395  

2 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال - 1396 

3 – مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 13 سال – 1397

 

37 – طرلان سعادتی

                 1 – مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 –  17 سال – 1397

 

38 - نرگس سلطانی

               1- مدال نقره  ششمين دوره ایران جونیور 2015  –11 سال - 1394

               2- مدال برنز  هفتمين دوره ایران جونیور 2016 – 13 سال – 1395

               3 - مدال طلا هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال - 1396

               4 - مدال نقره نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 13 سال – 1396

               5- مدال نقره نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 15 سال – 1397

 

39 - آيلين سلمي

              1 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 11 سال - 1396 

 

40- غزال شرف پور

1-  مدال برنز سومین دوره ایران جونیور – 15 سال -1391

2-  مدال نقره چهارمين دوره ایران جونیور – 15 سال -1392

3-  مدال طلا پنجمین دوره ایران جونیور – 17 سال -1393

4-  مدال نقره هفتمین دوره ایران جونیور – 19 سال -1395  

 

41- نیکی شمیرانی

1-  مدال برنز  ششمين دوره ایران جونیور 2015 – 13 سال - 1394

2-  مدال طلا  هفتمين دوره ایران جونیور 2016 – 15 سال - 1395

3-   مدال برنز مسابقات  بین المللی فرانسه 2017 – كمتر از 15 سال – اسفند 1395

4 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 17 سال - 1396

5 - مدال نقره نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 17 سال - 1396

6 - مدال نقره مسابقات بین المللی فرانسه 2018 - کمتراز 15 سال - اسفند 1396

7 – مدال طلا نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 17 سال – 1397

 

42- کیمیا عزیزی

1-  مدال برنز  دومين دوره ایران جونیور –17 سال –1390

2-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –15 سال - 1391

3-  مدال برنز  چهارمين دوره ایران جونیور –15 سال - 1392

4-  مدال برنز  پنجمين دوره ایران جونیور –17 سال - 1393

5-  مدال برنز  ششمين دوره ایران جونیور –17 سال - 1394

6-  مدال برنز  هفتمين دوره ایران جونیور –19 سال – 1395

 

43- کیمیا علیزاده

1-  مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور –11 سال -1395  

 

44- مهکامه علیزاده

1-  مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور –19 سال – 1395

 

45- پریا علینژاد

1-  مدال نقره نخستين دوره ایران جونیور –11 سال -1386

 

46- آرمیتا غلامیان

1-  مدال برنز هفتمین دوره ایران جونیور –15 سال -1395

 

47- نیلوفر فرج زاده

1-  مدال برنز  سومين دوره ایران جونیور –15 سال –1391

 

48- حدیث فرزاد

1-  مدال طلا نخستين دوره ایران جونیور –13 سال - 1386

2-  مدال طلا دومين دوره ایران جونیور –17 سال –1390

3-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –17 سال - 1391

4-  مدال طلا  چهارمين دوره ایران جونیور –19 سال - 1392

5-  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور – 19 سال - 1393

 

49- فاطمه فلاحتی

1-  مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور  2016 – 13 سال - 1395

 2- مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال – 1396

3- مدال طلا نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 15 سال – 1397

 

50- نگين فلاحتي

           1- مدال طلا نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 13 سال - 1396

 

51 - بهاره قائدی

         1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور 2014 –11 سال - 1393

         2-  مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور 2015 – 13 سال - 1394

        3 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 15 سال – 1396

        4 - مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 15 سال – 1397

 

52- غزاله قدومی زاده

  • مدال برنز  چهارمین دوره ايران جونيور – 19 سال – 1392

 

 53– فاطیما قانعی

              1 – مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور – 11 سال – 1397

 

54- کیانا قطعی

  • مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –19 سال –1393

 

55- کتایون کبرایی

1-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور 2012  –11 سال - 1391

2-  مدال برنز  چهارمين دوره ایران جونیور 2013 – 13 سال –1392

3-  مدال برنز  ششمين دوره ایران جونیور 2015 – 15 سال - 1394

4-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور2016  – 15 سال - 1395

 

56- منصوره كرباسي

             1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 15 سال - 1396

 

57 - ساجده کریمی

1-  مدال طلا دومين دوره ایران جونیور –15 سال –1390

2-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –19 سال - 1393

 

58- شمیم کیا احمدی

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور –19 سال –1390

 

59- آیدا کیاندوست

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور –17 سال -1386

 

60- شادی کشوری

         1 - مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور 2007 – 13 سال - 1386

 

61- ملیکا کیا

1-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور 2015– 13 سال - 1394

 

 62 – باران محمد پور

          1 – مدال طلای نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 11 سال – 1397 

 

63- زهرا محمد خانی

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور – 15 سال -1390

2-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور – 19 سال - 1391

 

64- آذین محمدی

1-  مدال برنز  دومين دوره ایران جونیور –15 سال –1390

 

65- فرناز محمدی

1-  مدال برنز  نخستين دوره ایران جونیور –15 سال –1386

2-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –19 سال - 1391

 

66- سعیده مزیدی

1-  مدال نقره نخستين دوره ایران جونیور –15 سال –1386

 

67- نیکتا مشیری

1-  مدال برنز  چهارمين دوره ایران جونیور –17 سال - 1392

 

68- هانیه موحدی

1-  مدال نقره چهارمين دوره ایران جونیور –11 سال -1392

 

69 - ديانا مقري

              1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال - 1396

 

70- نگین نجاریان

1-  مدال نقره دومين دوره ایران جونیور2011 – 15 سال – 1390

 71 – پرنیان نجفی

    1 – مدال نقره نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 11 سال – 1397

 

72-هستی ندیمی نيا

1-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور  2013 – 11 سال -1392

2-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور 2016 – 13 سال - 1393

            3 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 15 سال - 1396 

 

73- رضوان نقیبی

1-  مدال برنز  دومين دوره ایران جونیور –15 سال - 1390

2-  مدال برنز  سومين دوره ایران جونیور –17 سال - 1391

3-  مدال برنز  چهارمين دوره ایران جونیور –17 سال - 1392

4-  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور –17 سال - 1393

5-  مدال برنز  ششمين دوره ایران جونیور – 19 سال - 1394

 

74 - نازنين نقي ن‍ژاد

           1 - مدال نقره هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال - 1396

 

75- پارمین نکوپایان 

1-  مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور –11 سال – 1394

2-   مدال برنز مسابقات کی ال مالزی 2014رده کمتر از 9 سال – آذر 93

3-   مدال نقره مسابقات کی ال مالزی 2015 رده کمتر از 9 سال - آذر 94

             4 - مدال طلا هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 11 سال - 1396

            5 - مدال طلا نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 11 سال – 1396

            6 – مدال نقره نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 13 سال – 1397

 

76 - دنیز نهاوندی

          1 -  مدال طلای سومين دوره ایران جونیور –11 سال -1391

         2 -  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –13 سال - 1392

         3 -  مدال طلای پنجمين دوره ایران جونیور –13 سال -1393

         4 -  مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور –15 سال -1394

 

77 - سارینا نیری

1-  مدال برنز  پنجمين دوره ایران جونیور –17 سال –1393

 

78- آیلی نیری

1-  مدال نقره دومين دوره ایران جونیور2011 – 13 سال - 1390

2-  مدال طلا سومين دوره ایران جونیور 2012 – 13 سال -1391

3-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور2013  – 15 سال -1392

4-  مدال طلا پنجمين دوره ایران جونیور 2014 – 15 سال -1393

5-  مدال طلا ششمين دوره ایران جونیور 2015 – 19 سال -1394

6-  مدال طلا هفتمين دوره ایران جونیور 2016  – 19 سال -1395

           7 - مدال نقره هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 19 سال - 1396

           8 - مدال طلا نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 19 سال - 1396 

 

 79 – آیلین نیک بخت

     1 – مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 –  9 سال – 1397

 

80- مهدیس هاشمی

     1-  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور 2014 –11 سال - 1393

     2 -  مدال طلای ششمين دوره ایران جونیور 2015 – 13 سال - 1394

     3 -  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور 2016 – 13 سال - 1395

     4 - مدال نقره هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 15 سال - 1396

   5 - مدال نقره نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 15 سال - 1396 

 

 81 – نیکی هاشمی

    1 – مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 9 سال – 1397

 

82- مهدیه هروی

    1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور 2013 –11 سال -1392

    2-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور 2014 –11 سال - 1393

   3-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور 2016 –11 سال - 1395

 

83 -  مطهره یدالهی

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور 2011 –13 سال - 1390

 

 

مدال آوران اسکواش ایران در مسابقات بين المللي – بخش مردان

 

1-  سپهر اعتماد پور

               1 - مدال نقره هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 17 سال – 1396

               2 – مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 19 سال – 1397

             

2- آرین اعتمادی

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور 2007 – 13 سال – 1386

2-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور 2012 – 17 سال –1391

3-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور 2014  – 19 سال – 1393

 

3 - سپهر افتخاری

              1 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 15 سال - 1396 

              2 – مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 17 سال – 1397

 

 4 – ایمان آذری

            1 – مدال نقره نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 17 سال – 1397

 

5 - سینا باروت کوب

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –15 سال – 1393

2-  مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور –17 سال – 1395

 

6– علی بروجردی

         1 - مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2000 –1378

         2 - مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2001 –1379

 

7 - امیرعباس بروجردیان

                  1 – مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 13 سال – 1397

      

8 - سام پادبد

        1- مدال نقره تیمی مسابقات دهه فجر 2000 –1378

        2- مدال برنز تیمی مسابقات دهه فجر  2001–1379

 

9- محمد پویان

       1- مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –13 سال –1391

 

10- رضا تیرانداز

       1- مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور –13 سال –1386

 

11– مهدی جادری

        1- مدال برنز ششمين دوره  ایران جونیور –13 سال –1394

 

12-  عرشیا جاهدی

       1- مدال طلا ششمين دوره ایران جونیور 2015  –11 سال – 1394

       2- مدال طلا هشتمين دوره ايران جونيور 2017 – 13 سال – 1396

       3- مدال طلا نخستين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال - 1396

 

13 - محمدرضا جعفرزاده کنار سری

             1 -  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور  2014 – 15 سال – 1393

             2 - مدال طلا ششمين ایران جونیور 2015 – 15 سال – 1394

                          3 - مدال برنز قهرمانی آسیا – تهران 2015 - کمتر از 15 سال  -  شهریور 1394

             4 -  مدال طلا  هفتمين ایران جونیور  2016 – 17 سال – 1395

             5 - مدال طلا نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 17 سال - 1396 

             6 - مدال طلا نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 19 سال – 1397

   

14 - آرين جعفر طياری

            1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 11 سال - 1396

            2 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 11 سال – 1396

            3 – مدال طلا نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 11 سال – 1397

            4 - مدال نقره قطر جونیور 2019 - 11 سال - 1398

 

15 - سید محمد حسین جعفری ندوشن

1-   مدال طلا تيمي بين المللي در مشهد 2011 - 1390

2-   مدال برنز تیمی غرب آسیا در تهران 2013 – آذر 1392

3-   مدال برنز تیمی قهرمانی غرب آسیا در اردن 2015 – خرداد 1394

 

16- امیر حسین جمالی زاده

1-  مدال طلا سومين دوره ایران جونیور –17 سال –1391

2-  مدال نقره چهارمين دوره ایران جونیور –19 سال –1392

 

17- وحید جمالی فر

1-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2000 –1378

2-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2001 –1379

 

18-عرفان جمشیدی

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور –15 سال –1386

2-  مدال نقره دومين دوره ایران جونیور –19 سال –1390

3-  مدال نقره تيمي جوانان بين المللي 2011 در مشهد - 1390

4-  مدال طلا سومين دوره ایران جونیور –19 سال –1391

19- محمد جهری

1-   مدال برنز مسابقات دهه فجر رده کمتر از 16 سال 2002 –1380

 

20- آراد جلیلي

1-  مدال نقره ششمين دوره  ایران جونیور  2015 –11 سال –1394

2-  مدال برنز هفتمين دوره  ایران جونیور 2016 –11 سال – 1395

            3 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 13 سال - 1396 

 

21- آرشام جلیلي

1-  مدال برنز ششمين دوره  ایران جونیور –11 سال –1394

2-  مدال برنز هفتمين دوره  ایران جونیور –11 سال –1395

               3 - مدال نقره هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال - 1396

               4 - مدال نقره نخستين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال - 1396

 

 22 – باربد چاوشی

             1 – مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 11 سال – 1397

 

23 - محمد چنگایان

1-  مدال طلا هفتمين دوره ایران جونیور  2016 – 11 سال – 1395

             2 - مدال طلا هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 11 سال - 1396

             3 - مدال طلا نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 11 سال - 1396 

             4 – مدال طلا نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 13 سال – 1397

 

24  - فرزان حبیب پور

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –17 سال – 1391

2-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور –17 سال –  1392

3-  مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور – 19 سال – 1394

 

 25- دانیال حسین زاده

             1- مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 15 سال – 1397

 

26- وحید حقیقت

1 -  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور – 19 سال – 1391

 

27 - علي حيدري

         1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 11 سال - 1396 

 

28- محمد خانی شوازی

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور  2011 – 13 سال – 1390

2-  مدال نقره چهارمين ایران جونیور 2013  –15 سال – 1392

3-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور 2014  –17 سال – 1393

4-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور 2016 – 19 سال – 1395

             5 - مدال نقره هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 19 سال - 1396 

             6 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 19 سال - 1396

 

29 - فرشاد خشنود

1-   مدال برنز دهه فجر دررده کمتر از 16 سال 1998 –  1376   

 

30 - شهریار خطیب لو

1-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2000 –1378

2-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2001 –1379

 

31- آروین داغستانی

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور – 15 سال –1391

 

32- نوید دشتی

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –17 سال –1391

2-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –19 سال –1392

 

33- شه يار دولتشاهی

1 -   مدال نقره  مسابقات دهه فجر 1998 –1376

2 -   مدال نقره تيمي مسابقات دهه فجر  1998 – 1378

 

34 - مهدی دهقان

1-  مدال برنز چهارمين دوره  ایران جونیور –19 سال –1392

 

35 - امیر پارسا رستگاری 

1-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –13 سال –1392

2-  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور –13 سال –1393

3-  مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور –15 سال –1394

4-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور –15 سال –1395

 

36 - سام رستم نژاد

1-  مدال نقره چهارمين دوره ایران جونیور –13 سال –1392

 

37 - آروین رسول زاده

1-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور  2015 –11 سال –1394

2-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور 2016 – 11 سال – 1395

            3 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال - 1396

            4 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 13 سال - 1396

 

38 – امير حسین رضا زاده

               1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال – 1396

              2 – مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 13 سال – 1397 

 

 39 – امیر حسین رضایی

              1 – مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 9 سال  - 1397

 

40 - علی  رضایی

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور  – 13 سال –1393

             

41 - عليرضا رضايي

             1 - مدال طلا هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 17 سال - 1396 

             2 - مدال نقره نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 17 سال - 1396

 

42-  شادروان علی روغنی

1-  مدال طلا نخستين دوره ایران جونیور 2007  – 15 سال – 1386

 

43 - سجاد زارعیان

1-   مدال طلا دومين دوره ایران جونیور –15 سال –1390

2-   مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –15 سال –1391

3-   مدال برنز  چهارمين دوره ایران جونیور –17 سال –1392

4-   مدال طلا پنجمين دوره ایران جونیور –19 سال –1393

5-   مدال برنز قطر جونیور 2015 - کمتر از 19 سال -  اسفند 1393

6-   مدال نقره دوحه جونیور 2015 - کمتر از 19 سال -  اسفند 1393

7-   مدال طلا ششمين دوره  ایران جونیور –19 سال –1394

8-   مدال برنز قهرمانی آسیا – تهران 2015 -  کمتر از 19 سال -  شهریور 1394

9-   مدال نقره بین المللی مالزی 2015 - کمتر از 19 سال -  آذر  1394

10- مدال نقره قطر جونیور کمتر 2016 - کمتر از 19 سال - اسفند 1394

11- مدال برنز دوحه جونیور 2017 - کمتراز 19 سال - اسفند 1394

11-  مدال نقره بین المللی فرانسه 2016 - کمتر از 19 سال -  اسفند 1394

12-  مدال طلا بین المللی اتریش 2016 - کمتر از 19 سال -  اسفند 1394

13- مدال طلا پنانگ مالزی 2016 –  کمتر از 19 سال -  شهریور 1395

14- مدال برنز پی اس ای در اراک – جام امیر کبیر 2016 -  مهر 1395

15-  مدال برنز پی اس ای جام شهدای نیروی دریایی ارتش در تهران 2016 -  آبان 1395

16- مدال برنز پي اس اي جام خليج فارس در جزيره كيش 2017 – بزرگسالان – ارديبهشت 1396

17- مدال طلا پي اس اي جام صلح ودوستي در اروميه 2017 - بزرگسالان - آبان 1396

18 - مدال برنز مسابقات بزرگسالان تیمی قهرمانی آسیا در کره جنوبی 2018 - فروردین 1397

19 -  مدال برنز مسابقات پی اس ای مسکو 2018 – شهریور  1397

 

44- عبدالله سلطانی

1-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور – 19 سال – 1395

 

45- سید علیرضا سنایی

1-   مدال طلا دومین دوره دهه فجر در رده کمتر از 16 سال 1998 – 1376

2-   مدال نقره تيمي چهارمین دوره دهه فجر 2000 – 1378 

3-   مدال برنز پنجمین دوره دهه فجر ، کمتر از 19 سال 2001 – 1379

4-   مدال برنز تیمی پنجمین دوره دهه فجر 2001 – 1379

5-   مدال برنز ششمین دوره دهه فجر 2002 – 1380

6-   مدال نقره پی اس ای در تهران جام نوروز 2010 - اسفند 1388

 

46- سید محمد حسین سنایی 

1-   مدال نقره دهه فجر کمتر از 16 سال 1998 – 1376

2-   مدال نقره تيمي دهه فجر 1999 –1378

3-   مدال برنز ششمین دوره دهه فجر  2001 –1380

4-   مدال برنز پی اس ای جام نوروز در تهران 2009 - اسفند 1387

5-   مدال برنز پی اس ای جام میلاد درگرگان 2010 – مرداد 1389

6-   مدال برنز تیمی غرب آسیا در تهران 2013 – آذر 1392

7- مدال برنز تیمی غرب آسیا دراردن 2015 - خرداد 1394

 

 47 – ابوالفضل سجادیان

        1 – مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 15 سال – 1397

 

48- فرشادسياوشي

1-  مدال برنز مسابقات دهه فجر – 1375 

 

49 - سيد جاويد سيدان

                 1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 15 سال – 1396

                 2-  مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 17 سال - 1397

 

50 - سید جواد سیدان

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور –15 سال –1390

2-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –17 سال –1392

3-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –19 سال –1394

 

51 - کیان سیوقی

1-  مدال برنز  هفتمين دوره ایران جونیور –13 سال –1395

 

52- علیرضا شاملی

1-  مدال نقره دومين دوره ایران جونیور –13 سال –1390

2-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور –15 سال –1392

3-  مدال نقره دوحه جونیور 2014 - کمتر از 15 سال -  اسفند 92

4-   مدال طلا قطر جونیور 2014 -  کمتر از 15 سال -  اسفند 92

5-  مدال طلا پنجمين دوره ایران جونیور –17 سال –1393

6-   مدال برنز کی ال مالزی 2014 - کمتر از 17 سال -  آذر 93

7-   مدال برنز قطر جونیور 2015 - کمتر از 17 سال -  اسفند 93

8-   مدال نقره دوحه جونیور 2015 - کمتر از 17 سال -  اسفند 93

9-  مدال طلا ششمين دوره ایران جونیور –17 سال –1394

10-  مدال برنز قهرمانی آسیا – تهران 2015 -  کمتر از 17 سال -  شهریور 94

11- مدال نقره کی ال مالزی 2015 -  کمتر از 17 سال - آذر 1394

12 - مدال طلا قطر جونیور 2016 - کمتر از 17 سال - اسفند 1394

13 - مدال برنز دوحه جونیور 2016 - کمتر از 17 سال - اسفند 1394

14-  مدال نقره فرانسه جونیور  2016 - کمتر از 17 سال  - اسفند 94

15- مدال طلا اتریش جونیور  - كمتر از 17 سال – اسفند 94

16-  مدال طلا هفتمين دوره ایران جونیور –19 سال – 1395

17 - مدال برنز قهرمانی جوانان آسیا 2017 اردن - 19  سال - 1396

            18- مدال طلا دوحه جونيور قطر 2017 - 19 سال - 1396

            19 - مدال طلا اصفهان جونيور 2017 - 19 سال - 2017

            20 - مدال برنز مسابقات پی اس ای 10 هزاردلاری شهدای نیروی دریایی ارتش در تهران - آذر 1396 - 2017

           21 - مدال برنز مسابقات پی اس ای 5 هزاردلاری امیرکبیر اراک گرامیداشت مرحوم روغنی - دی 1396 - 2017

           22 - مدال برنز مسابقات قهرمانی بزرگسالان تیمی آسیا در کره جنوبی 2018 - فروردین 1397

 

53- سهیل شاملی

1-  مدال طلا نخستين دوره ایران جونیور – 13 سال –1386

2-  مدال نقره دومين دوره ایران جونیور –17 سال –1390

3-   مدال نقره تيمي بين المللي 2011 در مشهد -  1390

4-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور – 19 سال –1391

5-   مدال برنز تیمی قهرمانی غرب آسیا در اردن 2015 – خرداد 1394

 

54 - آرشام شعبان نژاد

             1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 11 سال - 1396

 

55- پویا شفیعی فر

1-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –11 سال –1392

2-   مدال طلا دوحه جونیور 2014 - کمتر از 11 سال -  اسفند 92

3-   مدال طلا قطر جونیور 2014 – کمتر از 11 سال -  اسفند 92

4-  مدال طلا پنجمين دوره ایران جونیور 2014 –11 سال - 1393

5-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور 2015  –13 سال - 1394

6-   مدال طلا هفتمين دوره ایران جونیور 2016 – 13  سال – 1395 

             7- مدال طلا هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 15 سال - 1396

            8- مدال نقره نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 15 سال – 1396

            9 – مدال طلا نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 15 سال – 1397

 

56- فرزاد شکوهی

1-   مدال نقره تيمي جوانان بين المللي 2011 در مشهد - 1390

2-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور – 19 سال –1391

3-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور –19 سال –1392

4-   مدال نقره کی ای مالزی 2013 - کمتر از 19 سال - آذر 1392

5-   مدال برنز تیمی قهرمانی غرب آسیا در تهران 2013 - آذر 1392

6-   مدال برنز دوحه جو نیور 2014 - کمتر از 19 سال - اسفند 1392

7-   مدال نقره قطر جو نيور 2014 - کمتر از 19 سال - اسفند 1392

 

57- روزبه شهریاری

1-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2000 –1378

2-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2001 –1379

 

58- محمدرضا صادقپور 

1-   مدال برنز پی ای اس  جام میلاد در گرگان 2011 - تیر 1390

2-   مدال طلا تيمي بين المللي در مشهد 2011 - 1390

3-   مدال برنز پی اس ای جام نوروز در تهران 2012 - اسفند 1390

4-   مدال برنز تیمی غرب آسیا در اردن 2015 - خرداد 1394

 

59- امیرحسین صادق خانی

         1- مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور 2014  –11 سال – 1393

         2- مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور 2016  – 13 سال – 1395

         3- مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 15 سال - 1396

         4- مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 15 سال – 1396

         5- مدال نقره نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 15 سال – 1397

 

60 - ايمان صفراوغلي آذری

             1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 17 سال - 1396

 

61 - محمدرضا ضیاکاشانی

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور 2007 – 19  سال –1386

2-   مدال برنز تیمی قهرمانی غرب آسیا در اردن  2015- خرداد 1394

 

62 - ماهان طاهرزاده

1-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –13 سال –1392

 

63- محمد امین عطایی خواه

          1- مدال برنز تیمی غرب آسیا در تهران 2013 - آذر 1392

          2- مدال طلا تيمي بين المللي در مشهد 2011 – 1390

 

 64 – ارشیا یگانه عظیمی

          1 – مدال نقره نهمین دوره ایران جونیور 2018 –  9 سال – 1397

65 - رضا غفاری

            1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 17 سال - 1396

 

66 - آريافاضلي منش

1-   مدال برنز مسابقات اسكاتيش اوپن در رده سني كمتر از 15 سال  2008 - دي 1387 ‌

 

67- مهدی فتحی

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور – 15 سال –1390

 

68- محمد علی فرهت

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –17 سال –1393

2-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –17 سال –1394

 

69- امیرحسین فیض پور

          1- مدال طلا پنجمين دوره ایران جونیور –15 سال –1393

           2- مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –13 سال –1391

           3- مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –15 سال –1392

           4- مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور –17 سال –1394

           5- مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور –17 سال –1395

          6- مدال طلا هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 19 سال – 1396

          7- مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 19 سال – 1396

          8 - مدال نقره نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 19 سال – 1397

 

70 -  محمد دانیال قاروني

            1-  مدال طلا سومين دوره ایران جونیور –11 سال –1391

2- مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور –11 سال –1392

3- مدال طلا بین المللی پاکستان 2013 -  کمتر از 13 سال -  آذر 1392

4- مدال برنز دوحه جونیور 2014 - کمتر از 13 سال -  اسفند 1392

5- مدال نقره قطر جونیور 2014 - کمتر از 13 سال - اسفند 1392

6- مدال طلا پنجمين دوره ایران جونیور –13 سال –1393

7- مدال نقره قطر جونیور 2015 -  کمتر از 13 سال -  اسفند 1393

8- مدال برنز دوحه جونیور 2015 - کمتر از 13 سال -  اسفند 1393

9- مدال طلا ششمين دوره ایران جونیور –  13 سال –  1394  

10- مدال برنز قهرمانی آسیا – تهران 2015  - کمتر از 13 سال - شهریور 1394

11- مدال نقره کی ال مالزی 2015 -  کمتر از 13 سال -  آذر 1394

12- مدال نقره دوحه جونیور 2016 - کمتر از 15 سال - اسفند 1394

13- مدال طلا هفتمين دوره ایران جونیور – 15 سال – 1395

14- مدال برنز قهرمانی جوانان آسیا 2017 اردن - 15 سال – 1396

15- مدال نقره هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 15 سال – 1396

16- مدال طلا نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 15 سال – 1396

17 - مدال طلا نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 17 سال – 1397 

 

71 - سمیع اله قاصد آبادی

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور –19 سال –1390

2-   مدال نقره تيمي جوانان بين المللي 2011 در مشهد - 1390

3-   مدال برنز پی اس ای جام امبیر کبیر در اراک 2016 - مهر 1395

4 - مدال برنز مسابقات قهرمانی بزرگسالان تیمی آسیا در کره جنوبی 2018 - فروردین 1397

 

72 - رهام قیاسی

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –11 سال –1391

 

73 - محسن کاشفی

1-   مدال برنز مسابقات بانك ملي 1974 - 1353

2-   مدال برنز مسابقات دهه فجر  1998 –1376

 

74 - شادروان جلال كازروني

1-  مدال نقره مسابقات بانك ملي 1974- 1353

 

75 - مجید کریم پناه

1-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –19 سال –1394

2-  مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور –19 سال –1395

 

76 - مجتبی کفیلی

1-  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور –17 سال –1393

2-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –17 سال –1394

              3 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 19 سال - 1396

              4- مدال نقره نخستين دوره ايران جونيور 2017 - 19 سال - 1396

 

77 - پويان كمالي مقدم

             1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 19 سال – 1396

             2 – مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 19 سال – 1397

 

78- فربد کیوانفر

1-  مدال طلا سومين دوره ایران جونیور 2012  – 13 سال – 1391

2-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور  2013 – 13 سال – 1392

3-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور  2014 – 15 سال – 1393

 

79 - نادرگلرخي

            1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 17 سال - 1396

            2 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 17 سال - 1396 

 

80-علیرضا گلستان

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور 2014 – 13 سال – 1393

 

81 - معین محمد پور

            1   - مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور  2014 –11 سال – 1393

 

82 - كوشا مصلحي

         1 - مدال نقره هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 11 سال - 1396

         2 - مدال نقره نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 11 سال - 1396 

 

83 - رادین معروفی

1-   مدال برنز  مسابقات دهه فجر  2002  - در رده 16 تا 19 سال – 1380

 

84 - مهدی مقدم

1-   مدال برنز مسابقات دهه فجر در يزد 2001 – 1379

 85- دانیال مقری

          1 – مدال طلا نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 9 سال  - 1397

 

86 – رایان مصطفوی

  • مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 11 سال – 1397

 

87 - نوید ملک ثابت

1 -  مدال نقره نخستين دوره ایران جونیور –  19 سال –  1386  

2 - مدال برنز پی اس ای جام میلاد در گرگان 2010 - مرداد 1389

3 - مدال برنز پی اس ای  جام نوروز در تهران 2012 - اسفند 1390

4 -   مدال طلا تيمي بين المللي در مشهد 2011 - 1390

5 -   مدال برنز تیمی غرب آسیا در تهران 2013 – آذر 1392

6 -  مدال برنز تیمی غرب آسیا در اردن 2015 – خرداد 1394

            7 - مدال طلا مسابقات پی اس ای 5 هزاردلاری جام امیرکبیر گرامیداشت مرحوم علی روغنی - دی 1396 - 2017

            8 - مدال برنز مسابقات قهرمانی بزرگسالان تیمی آسیا در کره جنوبی 2018 - فروردین 1397

 

88 – مانی میرحسینی

      1 – مدال برنز نهمین دوره ایران جونیور 2018 -  9 سال  - 1397   

 

89- فرناد ناصری

        1 – مدال نقره نهمین دوره ایران جونیور 2018 – 11 سال – 1397

 

90 - ساسان وزیری

1-   مدال طلا مسابقات دهه فجر 1998 –1376

2-   مدال نقره مسابقات دهه فجر 2001 –1379

 

91 - رامتین همامی

1-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –11 سال –1391

 

92 - نعیم یوسف زيی

1-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2000 –1378

2-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2001 –1379

 

93- وزيرجهان يوسف زيي

1-   مدال طلاي مسابقات بانك ملي 1974 – 1353

2-   مدال طلاي مسابقات بانك ملي 1977 - 1356