ویژه های خبری

جمعي از  ملي پوشان جوان و مستعد کشورمان به همراه روساي فدراسيون هاي ورزشي خود و دبير و نواب رييس در مراسم افطاري روز يکشنبه 28 خرداد ماه که در تهران به ميزباني  دکتر روحاني رييس جمهور محبوب ايران دعوت شدند ، وزارت ورزش و جوانان اسامي اعلام شده از طرف خود را جهت حضور در ميهماني رييس جمهور را با فدراسيون هماهنگ نمود ، اسامي ورزشکاران تاييد شده مربوط به هر استان از طريق نامه به هيات هاي استاني اعلام مي شود

برچسب ها :