ویژه های خبری

نظام ارزيابي عملکرد هيات هاي ورزشي که بصورت فصلي و بصورت ساليانه در فدراسيون اسکواش چندين سال است نظامند اجرا مي شود تا تفاوت  هيات هايي که بصورت پويا در مباحث توسعه و ترويج و قهرماني و زيرساخت ها و تشکيلات ساختاري فعاليت هاي هدفمند را دنبال مي نمايند با بررسي مستندات و درج امتيازات هر شاخص سپس استخراج و نتايج حاصله مورد بهره برداري قرار مي گيرند در برخي از شاخص ها نياز به بازنگري و به روزآوري بود که به سه رييس هيات آذربايجان غربي و فارس و اصفهان سپرده شد تا به مدت سه ماه با هفکري باديدگاهي استاني و ملي بدون سوگيري پيشنهادات خود را به فدراسيون جهت برسي و لحاظ در نظام ارزيابي ارسال نمايند که برخي از پيشنهادات ارسالي مورد تاييد کميته ارزيابي عملکرد واقع شد و نظام جديد در بخش اسناد سايت موجود بوده که نظر روساي محترم را براي هم راستايي با اهداف مورد نظر فدراسيون که برگرفته از سند چشم انداز مي باشد را به منظور مطالعه شاخص ها جلب مي نمايد

برچسب ها :