ویژه های خبری

رييس کميته استعداديابي فدراسيون مستانه کرم پور امروز با حضور خود در اولين روز تشکيل اردوي تلنت ها ي رده هاي سني کمتر از 9 و 11 ساله پسران ايران در سالن يادگار امام ره رشت رسما اردو را با همکاري هيات گيلان و مربيان قرايي و اماني پور و عرفان اکبري کار خود را آغاز کردند اين دعوت شدگان نفرات سال قبل و نفرات جديد خروجي قهرماني هاي رده هاي سني کشور در تيرماه به ميزباني کرمانشاه  هستند سرپرست اين مرحله از اردو عليرضا طيار دبير هيات استان است

چهار اصل جديت و حرمت و نظم و شادي در دستور کار مربيان اين سري اردوها قرار گرفته است