ویژه های خبری

قرائيان رييس هيات مفتاح مديريت اجرا و نماينده اداره ورزش و جوانان و زهره شهروي سرپرست اين مرحله از اردوي دختران مستعد کشور در رده سني کمتر از 9 و 11 سال دست بدست هم داده تا خاطرات خوشي را در مدت زمان اقامت تلنت هاي اسکواش ايران عرضه کنند از صبح امروز برنامه هاي داخل سالن در سمنان توسط مربيان سوسن طوفاني و ندا سروش و مربيان سمنان تمرينات داخل يسالن را امروز کليد زدند امروز رييس کميته استعداديابي در گيلان و فردا ايشان عازم سمنان شده تا از نزديک کوچکترين موارد فني را گوشزد نمايد  اين اردو هم مشابه اردوي پسران 4 اصل حرمت و نظم و جديت و شادي را در دستور کار دست اندرکاران قرار داده است به اين دليل که آينده اسکواش به استمرار حضور و توجه به اين استعدادها مرتبط است