ویژه های خبری

مجيد جليلي قاضي زاده رييس سازمان ليگ اسکواش اعلام کرد ضمن تشکر از باشگاه هايي که تاکنون با پرداخت وروديه ليگ هاي سال جاري اعلام آمادگي حضور خود را در ليگ هاي اسکواش قطعي کرده اند اظهار داشت با توجه به مصوبه مجمع عمومي آخرين زمان پرداخت وروديه و حق امتياز پايان مرداد ماه مي باشد و مقتضي است که هيات هاي استاني براي نشان دادن توانمندي هاي استان و بخش خصوصي  در ورزش اسکواش  بتوانند باشگاه ها را در فرصت باقيمانده ده روزه علاقمند به حضور در ليگ هاي اسکواش ايران نمايند بديهي است انجام به موقع تعهدات و واريز وجه در مهلت مقرر ضمن کمک به برنامه ريزي بهتر و دقيق تر نشان از پايبندي روساي محترم استان ها در پي گيري تحقق موارد اعلام شده خواهد بود ، وي افزود که آخرين مهلت واريز وروديه 31 مرداد جاري است

برچسب ها :