ویژه های خبری

تاریخچه برگزاری مسابقات اسکواش کلوزستلایت در ایران

 

بخش بانوان

نخستين دوره

تهران 2015 ( مهر1394 )

1- آيلي نيري

2- تاباتقوي

3- آرزو موسوي زاده و سوگل ثمودي

 

دومين دوره

كيش 2016 ( اسفند 1394 )

1- آيلي نيري

2-تاباتقوي

3- آرزوموسوي زاده و سوگل ثمودي

 

سومين دوره

ساري 2016 ( مرداد 1395 )

1- تاباتقوي

2- آيلي نيري

3- غزال شرف پور و آرزوموسوي زاده

 

چهارمين دوره

ساري 2017 ( مرداد 1396 )

1- سوگل ثمودي

2- غزال شرف پور

3- آرزوموسوي زاده و فرشته اقتداري

 

پنجمین دوره 

تهران 2019 ( دی 1397 ) 

1 - فرشته اقتداری 

2 - آیلی نیری 

3 - حدیث فرزاد و نرگس سلطانی 

 

بخش مردان

نخستين دوره

تهران – 2009  ( 31 شهريور تا 3 مهر 1388 )    

1-       محمدرضا صادقپور

2-      سید محمد حسین سنایی

3 - نوید ملک ثابت و محمود رضا کاشفی

 

دومين دوره

تهران – 2009 ( آبان 1388 ) 

1-       محمد رضا صادقپور

2-      سید محمد حسین سنایی

3-      سید علیرضا سنایی و محمد حسین جعفری

 

سومين دوره

تهران – 2010  ( مرداد 1389 )

1-      محمدرضا صادقپور

2-      نوید ملک ثابت

3-      سهیل شاملی و محمد حسین جعفری

 

 

چهارمين دوره

تهران 2011 (  آبان 1390  ) 

1-       محمد رضا صادقپور

2-      سید علیرضا سنایی

3-      محمد حسین جعفری و عرفان جمشیدی

 

پنجمين دوره

اراک 2012 (  آبان 1391 )  

1-      محمدرضا صادقپور

2-      محمد حسین جعفری

3-      عرفان جمشیدی و محمد امین عطایی خواه

 

ششمين دوره

تهران 2015 (  آبان 1394 )

1-      سهیل شاملی

2-      محمد رضا صادقپور

3-      علیرضا شاملی و فرزاد شکوهی

 

هفتمين دوره

گرگان 2016 (  مهر 1395 )‌

1-      سمیع اله قاصدآبادی

2-      سهیل شاملی

3-      محمد حسین جعفری و عرفان جمشیدی

 

هشتمین دوره 

گرگان 2017 ( آذر 1396 )

1- علیرضا شاملی 

2 - سهیل شاملی 

3 - سمیع اله قاصد آبادی و فرزاد شکوهی