ویژه های خبری

دسته بندی فعالیت های علمی انجام شده در حوزه اسکواش

 

فعالیت های انجام شده

1 - رابطۀ ثبات مرکزي با عملکرد توانی ورزشکاران زن در اجراي پرش هاي عمودي

محققان : دکتر الهام شیرزاد ، ندا رضوانخواه گلسفیدي  ، سید حسین میرکریمپور  ، مجتبی عشرستاقی ،فرزانه فضل ارثی

2- ارتباط ضرایب سفتی اندام تحتانی با چابکی در ورزشکاران راکتی

محققان : دکترالهام شیرزاد،دکتر علیاصغر رواسی، دکترمجتبی عشرستاقی

3- رابطة بین سفتی پا و کارایی چرخة کشش-انقباض در اجرای پرش عمودی زنان ورزشکار

محققان : دکتر احمدرضا عرشی  ،دکتر الهام شیرزاد، دکترمجتبی عشرستاقی

4- مقايسه  سفتي پا در طي آزمون هاپينگ بين زنان و مردان ورزشكار

محققان : دكتر حيدر صادقي  ، دكتر الهام شيرزاد ،دکتر مجتبي عشرستاقي

5- مقایسه کینماتیک خطرساز آسیب رباط متقاطع قدامی بین زنان و مردان حین مانور برش

محققان : دکترالهام شیرزاد، سید علی امامی هاشمی ، ندارضوانخواه گلسفیدی، سید حسین میرکریم پور

6- پیش بینی عملکرد بازیکنان اسکواش مرد نخبه ایران درکسب امتیازهای حساس براساس سطح مهارت های روانی آنها

محقق : محمد حسین سنایی

7- طراحی نظام ارزيابي عملكرد مدیریت فدراسيون هاي ورزشي راكتي جمهوري اسلامي ايران وارایه الگو عملیاتی

محقق : محمد حسین سنایی

8- بررسی گشتاور ولگوس زانو در حین حرکت دراپ در بانوان ورزشکار اسکواش

محقق : فرزانه کمالی تبریزی

 

فعالیت های در حال انجام

1-     اثرخستگی عضلات مرکزی بدن برکنترل پوسچرداینامیک بازیکنان اسکواش تیم ملی

محققان : مسعودصبیانی ، نرگس پیرمحمدی ، جوادسروستانی

2-    اثرخستگی عضلات مرکزی برفعالیت الکترومیوگرافی عضلات موثر بر آسیبACL  درطیمانوربرش

محققان : مسعودصبیانی ، نرگس پیرمحمدی ، جوادسروستانی

3-    اثر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر میزان زاویه ولگوس در حین حرکت دراپ در بانوان ورزشکار اسکواش

محقق : سوفیا نواده