ویژه های خبری

اين نشست که  در حضور رييس فدراسيون برگزار مي شد کليه موارد مرتبط با اردوها و فراخوان ها و شاخص هاي دعوت به فراخوان ها و ارتباط في مابين ورزشکاران پي اس اي با حضور در اردوهاي تيم هاي ملي و بحث و تبادل نظر شد که در نهايت دکتر الهام شيرزاد و مديرتيم هاي ملي موظف شدند تا به موضوعات حضور افراد در اردوها رسيدگي و گزارش خود را براي تصميم گيري به فدراسيون ارائه نمايند تاريخ اردوهاي بانوان و آقايان 15 دي ماه سالجاري مشروط بر تامين منابع بطور مستمر تا روز اعزام است که کاروان به کره جنوبي در تاريخ اول فروردين اعزام مي شود