ویژه های خبری

در اين ديدار سليماني از توسعه زيرساخت هاي اسکواش در سال هاي اخير که با توجه به اينکه رونق اقتصادي نبوده است ولي رشد دو برابري در احداث سالن هاي اسکواش داشته ايم توضيحاتي به مهندس کريمي داد و اعلام داشت هر پروژه اسکواش که در کشور بدون نظر کميته فني مهندسي فدراسيون ساخته شده است مانند مازندران و لرستان داراي اشکال بوده که معضلاتي را براي رشته بوجود آورده است که مقرر شد سالن هاي تخصصي اسکواش با نظر کارشناسي فدراسيون احداث شود وي افزود در صدد اين هستيم که زمين اختصاص داده شده در مجموعه ورزشي انقلاب را که بنا به عنايت وزير ورزش به ساخت خانه اسکواش اختصاص داده شده را با ترک تشريفات در اختيار گرفته که فدراسيون بتواند با ساخت يک آکادمي بين المللي اسکواش نقش و وظيفه ذاتي خود را در توسعه و ترويج و قهرماني هاي اين ورزش بخوبي ادا کند مهندس کريمي ضمن اظهار خوشنودي از حضور رييس و نايب رييس فدراسيون و رييس کميته فني مهندسي فدراسيون اسکواش در دفتر کارش اعلام نمود که در نخستين نشست خود با کادر جديد و اعضاي تصميم گير شرکت توسعه در خصوص سالني که بايد در انقلاب براي اسکواش ساخته شود موضوع واگذاري به فدراسيون مطرح و با توجه به آشنايي که  با اسکواش دارد نهايت توجه و کمک را به مجموعه اسکواش خواهد داشت در پايان رييس فدراسيون از نگاه ارزشمند کريمي به فدراسيون اسکواش قدرداني نمود