ویژه های خبری

بر اساس سياست هاي توسعه اي فدراسيون در منابع انساني متخصص ّ با تصميم  جديد کادر فني تيم هاي ملي کشورمان به سرمربي تيم ملي بانوان ابلاغ کرد تا از چهره هاي برتر استاني که شاخص هاي همراهي با هيات هاي استان هاي خود را دارند و از حيث اخلاقي مورد وثوق استان مي باشند يا در دوره جهاني مربي گري شرکت کرده باشند و يا اينکه با در اختيار داشتن سالن اسکواش استان هاي مربوطه از حيث مربي با دانش برخوردار نيستند  و مربياني که شاگردان مستعد دارند براي تقويت اين مهم ار مربيان چند استان کشور دعوت بعمل آورد تا در دوره هاي 7 روزه به عنوان سرپرست اردوي تيم ملي بانوان کشورمان و به عنوان دستيار مربيان ملي در کنار مربيان بانوان همکاري نمايند بر اين اساس با تاييد مدير تيم هاي ملي و نايب رييس امور بانوان فدراسيون  اسامي زير معرفي و ابلاغ آنان از سوي فدراسيون صادر گرديد 

خانم ساناز شاهنگ فر از اصفهان از تاريخ 17 لغايت 23 دي ماه

خانم نگار پور صالحي از استان فارس از تاريخ 24 دي لغايت 1 بهمن

خانم بهاره رضازاده از استان گلستان از تاريخ 2 بهمن تا 9 بهمن

خانم حليمه مسعودي از استان خراسان جنوبي از تاريخ 10 بهمن تا 17 بهمن

خانم سمانه طالبي از استان يزد از تاريخ 18 بهمن تا 24 بهمن

خانم  ربابه نجيب از استان خراسان رضوي ازتاريخ 26 بهمن تا 3 اسفند

اين اقدام کميته تيم هاي ملي و نايب رييس فدراسيون در امور بانوان به مثابه انقلابي در حمايت از مربيان همراه استان هاي کشور مي باشد که براي اولين بار صورت گرفته است و مزاياي اين اقدام ارزنده به سرعت در مناطق کشور خود را نشان مي دهد