ویژه های خبری

دور دوم از مرحله برگشت رقابت های لیگ اسکواش آقایان استان جام فردوسی روز جمعه 15 دی ماه 96 از ساعت 16 تا21 درمجموعه کورت های هتل پارس مشهد برگزار شد.

براساس این گزارش، در این مرحله از مسابقات لیگ تیم های زاک و ماریان و برک پوینت و همچنین اتحاد و فرازنیک از ساعت 16:30 با هم به رقابت پرداختند که تیم زاک و ماریان با پیروزی معتمدی و سلطانی و شکست در مقابل افتخاری از برکپوینت با نتیجه 1/2 پیروز این رقابت گردید.
در دومین مسابقه این ساعت تیم اتحاد با پیروزی لطفعلی و انتظاری و قبول شکست در مقابل بزرگوار با نتیجه 1/2 برنده این مسابقه بود.