ویژه های خبری

طبق نتايج ارزيابي عملکرد 6 ماه دوم سال جاري کميته هاي آموزش و بازاريابي و پس از آن با اختلاف يک امتياز کميته هاي فرهنگي و پدل و در ادامه سازمان ليگ و بين الملل و مسابقات و استعداديابي با اختلاف کم در رده هاي بعدي و راکتبال و فني مهندسي و کودکان و داوران و توسعه همگاني و تيم هاي ملي و ديگر کميته ها رتبه بندي شدند

اين رتبه ها بر اساس شاخص هاي نظريه مسولان فدراسيون و ارايه گزارش مکتوب ماهيانه و حضور در رويدادها و نگاه برنامه اي طبق نظام نامه هاي موجود و ارتباط با استان ها و اعضا و دوري از حواشي تعيين شده است