ویژه های خبری

مهدي مختاري داور شيرازي اسکواش ايران و رييس کميته داوران فدراسيون امروز از سوي کنفدراسيون اسکواش آسيا به عنوان داور منتخب اسکواش از ايران براي امر قضاوت بازي هاي آسيايي 2018 جاکارتا اندونزي دعوت شد ، اين در حالي است که در سال هاي اخير با سياست فدراسيون مبني بر ايجاد فرصت و نشان داده ظرفيت هاي اسکواش کشورمان به فدراسيون جهاني و آسيا و باز کردن فضا براي ديده شدن لياقت نيروهاي همراه با و همگام با سياست هاي کلان در اسکواش ايران فرصت هايي ايجاد شد که داوران و مربيان ايراني در بيرون از مرزها خودنمايي کنند و بتوانند بهترين مربيان توسعه و هويت بخشي قاره کهن باشند و در بخش داوري مختاري و نواده و رمضاني بتوانند به داوران خوب آسيا مبدل شوند که در ادامه مقرر است که اين داوران ايراني و مربيان ايراني جزو تاپ ترين نيروهاي باظرفيت اسکواش آسيا شوند و اين سياست در راکتبال وپدل هم در حال انجام است که مزد زحمات و همراهي خود را بتوانند از فدراسيون به اين اشکال دريافت نمايند

سليماني رييس فدراسيون کشورمان با انتشار پيامي خطاب به مهدي مختاري  به وي تبريک گفت و افزود بخاطر داشته باش که هر چه بالاتر بروي ، ديگر داوران باظرفيت هموطن خود را بدون تبعيض و دور از هرگونه گرايش به فرد يا افراد در وراتر از آسيا حمايت و مطرح  کرده تا در آينده اي نزديک داوران ايراني اين ورزش براي قضاوت رقابت هاي جهاني دعوت شوند ،چون سقف آرزوهاي فدراسيون حاضر کوتاه نيست و هر آنکس که به اسکواش وفادار است بايد مورد حمايت قرار گيرد تا در اين رشته ماندگار شود.