ویژه های خبری

در نشست اعضاي هيات رييسه فدراسيون در فروردين سال جاري رييس فدراسيون گزارش مبسوطي از عملکرد تيم هاي ملي فدراسيون اسکواش در رقابت هاي قهرماني بزرگسالان آسيا و دعوت از داوران ايراني جهت امر قضاوت در رقابت هاي قاره آسيا و نقش ايران در اجلاس ساليانه فدراسيون اسکواش آسيا در کره جنوبي به اعضا ارائه نمود که با تشريح آنچه در کره جنوبي گذشت و توسط کارشناس خبره فدراسيون انجام شد ، جملگي اعضا عملکرد و موفقيت هاي ملي پوشان و اقدامات فدراسيون اسکواش را با کف زدن هاي خود مورد تمجيد قرار دادند ،

سليماني اعلام کرد که در تامين منابع تنها بودم و فشار زيادي براي اعزام بر شانه هاي خود احساس مي کردم که انتظار دارم از اعضاي هيات رييسه براي تشويق ملي پوشان از ارتباطات خود استفاده کرده تا در مراسمي از ملي پوشان بتوانيم تقدير کنيم و در ادامه ساعات 15 تا 16 روزهاي سه شنبه آخر هر ماه تا پايان سال 1397 جدول برگزاري منظم نشست هاي اعضاي هيات رييسه با نظر اعضا تهيه شد.

در اين نشست با اهداي ابلاغ برترين مربي اسکواش آسيا در امر توسعه رشته ، توسط دکتر موحدي کرماني عضو هيات رييسه از مسعود قره ضياالديني تقدير شد.