ویژه های خبری

مهندس فروزنده شهرکي مديرکل روابط عمومي استانداري استان چهار محال بختياري با حضور در فدراسيون با مسعود سليماني و دبيرکل فدراسيون ديدار و گفت و گو کرد ، سليماني تاريخچه اي از راه اندازي هيات اسکواش در 7 سال قبل به وي ارائه نمود که آقايان صفري و مرادي مسوليت را در اين سال ها بدست گرفتند ولي هيچ برنامه و فعاليتي در اين استان در توسعه اين ورزش عليرغم سفري که رييس فدراسيون به استان داشت و با مديرکل وقت استان توافقاتي را صورت داد نيفتاد و ماه ها بود که توري پهن شد تا مهندس فروزنده شهرکي با هماهنگي با مديرکل استان صيد شد که آقاي ايرج رحماني مديرکل امور استان هاي وزارت ورزش از انتخاب فروزنده شهرکي به رييس فدراسيون تبريک گفت ، وي اظهار اميدواري کرد که اينبار اشتباه نکرده باشد و فروزنده همان فردي باشد که انتظارش دارد و با سياست هاي فدراسيون همگام و همراه است .

فروزنده سرپرست استان از حسن نظر رييس فدراسيون تشکر کرد و اظهار داشت با توجه به ارتباطات موثري که از طريق استانداري استان با مديران سازمان ها در استان دارد اين توانمندي وجود دارد که اسکواش و راکتبال و پدل را در استان توسعه دهيم و براي استارت فعاليت ها در سازمان آب و فاضلاب چهارمحال بختياري که از دوستان هستند و يک سوله متروکه را در اختيار مي گذارند را با راهنمايي فني فدراسيون دو کورت اسکواش را راه اندازي مي نمايم و متعاقب آن درخواست دوره عمومي مربي گري با هماهنگي بخش آموزش فدراسيون با حضور دانشجويان و معلمان ورزش و مردم علاقمند خواهم داشت تا از امروز تيم کاري خود را از بين شرکت کنندگان گزينش کنم و با توجه به دستور رييس فدراسيون بزودي مجمع انتخاباتي استان را برگزار مي کنيم تا با فراغ بال بيشتري برنامه هاي توسعه اي اسکواش را در استان به سرانجام برسانيم