ویژه های خبری

سياست فدراسيون اسکواش ايجاد فرصت براي همه افرادي است که هدفمند بدنبال رشد جايگاه خود در کشور و خارج از مرزها هستند، سوفيا نواده يکي از اين نيروهاي اسکواش است که عزم خود را جزم کرده تا بتواند در بلنداي داوري قاره و حتي قضاوت هاي جهاني دست يابد ، وي اخيرا در رقابت هاي اسکواش در کشور اندونزي شجاعت در قضاوت و حجاب زن مسلمان وي بشدت مورد توجه رسانه هاي اين کشور قرار گرفته است و از وي تقدير شده است در متن روزنامه آن کشور آمده است بانوي داور ايراني مرکز توجه چهارمين دوره مسابقات سي کاپ قرار گرفت او داراي شخصيت مجکم و با وقار يک زن مسلمان است و در داوري بخوبي مي درخشد،او تنها داور بانوي ايراني اين مسابقات است نه تنها کميته برکزاري مسابقات را جذب شجاعت خود در قضاوت بازي مردان کرده است بلکه بسياري از تماشاگرن و بازيکنان تيم ها براي تماشاي قضاوت هايش و ظاهر اسلامي اش به سالن مسابقات روي مي آورند و آينده روشني را در داوري براي او پيش بيني مي کنيم.