ویژه های خبری

فدراسيون هاي ورزشي مکلف شدند به افرادي خدمات مختلف بدهند که عضويت خانواده رشته را پذيرفته باشند ، بر همين اساس کارت عضويت جديد طراحي و در فاز دوم بهادار مي شود، کارت شناسايي روسا و دبيران کميته هاي استاني و روسا و دبيران کميته هاي تخصصي و کارت عضويت تيم هاي ملي و کارت هاي پنج گانه استعداديابي الماس و باشگاه هواداران و کليه کارت هاي جيبي مدرسي و  مربي گري و داوري در اسکواش و پدل و راکتبال  با يک وحدت رويه بصورتي نظام مند با در اختيارگيري مشخصات کامل و مورد نياز در سامانه جديد که آدرس آن بزودي اطلاع رساني مي شود در حال انجام است ، هر هيات فردي را به عنوان مسول مستقيم اين حوزه تعيين کند تا امرات استاني و مکاتبات و روند اداري ثبت نام ها با نظم و انضباط و سيستمي صورت گيرد