ویژه های خبری

فدراسيون اسکواش تنها فدراسيوني است که با رايزني با پژوهشگاه تربيت بدني و ورزش در همايش بين المللي تحقيقات تربيت بدني و ورزش زماني را براي معرفي رشته اسکواش و دو رشته راکتبال و پدل دراختيار بگيرد که اين زمان در ساعت 18 تا 19/30 امروز شنبه 22 اردي بهشت به فدراسيون اسکواش تعلق گرفته است که حضور همه علاقمندان به اين سه رشته مي تواند در تقويت جايگاه اين ورزش ها بين اهالي دانشگاهي اساتيد و دانشجويان نقش ترويجي و تبليغي بزرگي را ايفا نمايد در اين همايش رييس فدراسيون کلياتي از حوزه هاي تحت پوشش و دکتر الهام شيرزاد نايب رييس فدراسیون به همراه سوفيا نواده دبیر تیم  تحقيقاتي جهانی اسکواش ، پژوهش هایی که تاکنون در ايران و جهان در خصوص اين ورزش ها شده و خبره ورزشي فدراسيون مسعود ضياالديني از موارد تخصصي اين حوزه با اهالي حاضر در همايش سخن مي گويد و افراخوان همکاری دانشجویان را تحت عناوین پایان نامه ای و رساله ای را قرائت می کنند .

لازم بذکر است ضياالديني و سنايي بلافاصله با اتمام ساعت اختصاص داده شده در همايش به اسکواش ايران را به قصد مالزي جهت کمک مدرسي دوره جهاني مربي گري اسکواش ترک مي کنند