ویژه های خبری

ریاست هیات اسکواش استان تهران تا تعیین فردی توانمند و علاقمند برای تصدی ریاست کمیته پدل استان تهران این مسولیت را بر عهده گرفت.با توجه به تعامل رییس هیات اسکواش تهران با فدراسیون اسکواش ، اداره کل ورزش و جوانان استان  و کمیته پدل فدراسیون و شهرستان های تهران، شهرداری تهران و دیگر سازمان های مرتبط و علاقمند ، محمد آران خود این مسئولیت را بر عهده گرفت تا با همکاری کمیته پدل فدراسیون اسکواش  این رشته در استان تهران بسرعت توسعه و گسترش پیدا کند  و زمینه رشد و ترویج آن فراهم گردد.

کلیه استان ها می توانند نفرات پیشنهادی خود را به کمیته پدل معرفی و پس از مصاحبه و مذاکره با نفر پیشنهادی و تایید فرد پیشنهادی ، حکم وی توسط رییس هر استان صادر گردد، چون بدون هماهنگی و بدون وجود یک سیستم یکپارچه و همسو تحولی در این ورزش رخ نمی دهد و منیت ها جای خود را به خروجی برنامه ها خواهد داد.

برچسب ها :