ویژه های خبری

سيد محمد حسين سنايي و مسعود قره ضياالديني که با رايزني فدراسيون در ادامه سياست هاي توانمند سازي منابع انساني در مجموعه اسکواش ايران توانسته بودند در سال هاي اخير طبق مسير تعيين شده توسعه اسکواش با فدراسيون همکاري نمايند به عنوان کمک مدرس توسط فدراسيون جهاني در امر برگزاري دوره مربي گري جهاني اسکواش در مالزي  يک هفته قبل دعوت شده بودند امروز با تدريس تئوري و عملي و انتقال تجربيات آموزشي خود با نظارت سوبرا ميجر مانيوم به شرکت کنندگان حاضر در دوره که غالبا از شرق آسيا بودند به کار خود پايان دادند ،

طيق برنامه فدراسيون کشورمان با درخواست برگزاري يکدوره مربي گري سطح يک جهاني در مردادماه سالجاري در ايران که هماهنگي هاي آن شده است با تدريس اين دو تن به عنوان مدرسان اصلي اين دوره و نظارت سيد عليرضا سنايي که مسوليت موارد آموزشي منطقه غرب آسيا را عهده دار است ، در تهران برگزار مي شود و با گزارش دوره به فدراسيون جهاني سنايي و ضياالديني به عنوان مدرسين فدراسيون جهاني حکم دريافت مي کنند که با اين اقدام تعداد مدرسين ايراني که به عنوان مدرس جهاني انتخاب شده اند به سه تن مي رسد و همچنان فدراسيون براي افراد علاقمند و مشابه اين رويکرد را ادامه مي دهد که تاکنون محسن غلام نژاد جاويد و الهام رمضاني اعلام آمادگي براي ادامه مسيري که مدرسين قبلي رفته اند را نموده اند.