ویژه های خبری

بر اين اساس خانم ها  سيمين کريمي و سهيلا حيدرزادي و آقاي محمدرضا بهروزنيا به عنوان مدرس راکتبال ايران و خانم ها نسيم ادريس عامري و ساناز شاهنگ فرد و آقايان علي پور حسين اکبريه و عرفان اکبري به عنوان کمک مدرس راکتبال تعيين شدند، اين ارزيابي ها و انتخاب بر اساس عملکرد اين افراد و ميزان علاقه و نطريه مکتوب مدرس انگليسي دوره بين المللي راکتبال صورت گرفت و مورد تاييد رييس فدراسيون قرار گرفت

براي اين افراد آرزوي توفيقات روزافزون در تحولات آينده راکتبال در سراسر ايران داريم