ویژه های خبری

به رسم ادب، دلگرمي، قدرداني و عرض تبريک هيات اسکواش استان اردبيل به همراه دبير محترم دکتر پورپناهي گل تپه در منزل جناب آقاي حسن جعفري(آقاي گل) بازيکن تيم گلبال که در مسابقات جهاني گلبال سوئد (مقام تيمي ششم) جهان رو کسب کردند حضورپيدا کرده و از ايشان به خاطر درخشش بي نظيرش با اهداي گل تقدير نمودند