ویژه های خبری

سليماني در اظهارات خود در مجمع همدان ضمن تبريک به خانم سلماسي به عنوان رييس جديد هيات استان گفت آنچه که نگذاشته است همدان به عنوان پايتخت تمدن کشورمان در اين ورزش به حق خود برسد پراکندگي اعضا و نبودن يک تفاهم منطقي در اين رشته در استان بوده است که رييس جديد اين موضوع مهم را بايد دغدغه اول و احداث سالن استاندارد دغدغه هاي بعدي ايشان و تيم همراه وي باشد ، وي از شبيري رييس قبلي هيات هم به عنوان يک ظرفيت نام برد که همچنان  با تجارب خود در کنار هيات خواهد ماند و به خانم سلماسي که عضو شوراي شهر همدان و رييس کميسون فرهنگي شوراي شهر و از قهرمانان کوهنورد کشور هستند کمک خواهند داد تا همه عقب ماندگي هاي اسکواش که در دوران قبل از شبيري رقم خورد بسرعت جبران شود وي افزود اينکه فرد يا افرادي بخواهند با روساي هيات هايي که ابلاغ فدراسيون را آن ها اعطا مي شوند در استان ها در تعارض باشند و براي بقا به ديگر استان ها پناه ببرند که نقش هاي تخريبي خود را عليه هيات استان خود بکار ببرند بشدت با آن برخورد مي شود همان چيزي که جاذبه هاي پايتخت بسياري از ورزشکاران را به تهران کشانده و استان ها از ورزشکاران مطرح کم بهره مي شوند، وي افزود در صورتي نقش حمايتي فدراسيون را خواهيد داشت که بتوانيد يم هم افزايي در استان ايجاد کنيد چون از همدان هنوز در کشور چهره مطرح يک مربي يا داور يا يک سرپرست فني را نداريم که در اين حوزه هم بايد تلاش زيادي صورت گيرد

سلماسي اعلام کرد همه تلاش خود را مي نمايد تا با بهره گيري از همه ظرفيت ها و نزديک کردن افکار دست اندرکاران هيات در احداث سالن هاي اسکواش و فعال سازي اسکواش در شهرهاي استان و استعداديابي و آموزش همدان را به جايگاهي که تاکنون نداشته برساند

برچسب ها :