ویژه های خبری

مسعود سليماني  رييس فدراسيون کشورمان پس از استماع اينکه اسکواش جزو ليست ورزش هايي که در ارتش سرباز قهرمان نخواهد داشت اقدامات و رايزني هاي وسيعي را آغاز کرد وي از طريق وزارت ورزش و عنايات  سرداز مهرعلي باران چشمه و امير فولادي مسولان عاليرتبه تربيت بدني نيروهاي مسلح توانست  ورزش اسکواش را به ليست فدراسيون هايي که مي توانند براي ورزشکاران خود  نسبت به سرباز قهرماني آنان اقدام نمايند اضافه نمايند. بر همين اساس دو ملي پوش کشورمان با شروع و زمزمه هايي مبني بر حذف اسکواش از سرباز قهرماني آقايان کاشاني و شکوهي بسيار فرسايشي امورات سرباز قهراني آنان انجام شد که حتي بر همين موضوع فرزاد شکوهي نتوانست در کره جنوبي حضور يابد.