ویژه های خبری

برندگان عبارتند از نفر اول آقاي عبدالعلي اميري

نفر دوم خانم اعظم زارع بيدکي

نفر سوم خانم شهناز يوسفي

ضمن تبريک به برندگان اين افراد مي توانند با مسول کميته فرهنگي فدراسيون خانم آزاده اسکندري جهت دريافت جوايز خود تماس حاصل نمايند

ضمنا نفرات بايستي در زمان دريافت کارت هديه خود بيمه ورزشي سال 1397 بنام اسکواش و اقدام براي دريافت کارت عضويت اسکواش و نام خود را در سامانه مبين فدراسيون ثبت کرده باشند