ویژه های خبری

همايش استعداديابي براي گزينش برترين ها به تعداد خارج شدگان از سنين بالاتر از 11 سال در تهران با سيل علاقمندان تحت نظر کميته استعداديابي برگزار شد و کميته استعداديابي برگزيدگان 9 و 11 سال خود را شناخت ، مستانه کرم پور ، بهاره کاراگاه، ندا سروش ، زهرا شهروي ،سوگل ثمودي ، سروناز کماسي، نسيرين نيکنام، مريم کيشاني، مليحه قرباني، محمد رضا بهروزنيا و محمد مهدي حسن پور کادر اجرايي ايستگاه هاي سنجش استعداديابي بودند تا برترين ها و آينده دارترين ها را برگزينند.

در سال جاري تعداد زيادي از 11 سالگان از تحت پوشش کميته استعداديابي خارج شده و با اين فراخوان براي استان ها ي فعال فرصتي را فدراسيون ايجاد کرد تا بتوانند ورزشکاران آتيه دار رده هاي سني کمتر از 9 و 11 سال را معرفي نمايند که در پوشش کميته استعداديابي قرار گيرند.