ویژه های خبری

المپياد نخبگان کمتر از 11 و 13 سال مردان وزنان ايران طرح جديد وزارت ورزش و جوانان در هفته تربيت بدني سالجاري در 21 مهرماه برگزار مي شود ، و هزينه هاي اين رويداد توسط وزارت ورزش تامين و از طريق ادارات کل ميزبان هزينه مي شود ، فدراسيون بر اساس شاخص هاي سالن استاندارد و اسکان مناسب و ميزباني هاي گذشته و تمرکز زدايي از مرکز کشور و توزيع عادلانه ميزباني ها و داشتن مستعد و داشتن  مربيان استعدادياب اين انتخاب را صورت داد و بتذتيب اصفهان و گلستان و مرکزي را به وزارت ورزش بر اساس فورس تعيين شده پيشنهاد داد تا دفتر استعداديابي و پايگاه هاي قهرماني با هماهنگي مديران کل ورزش اين سه استان ميزبان دو ميزبان نهايي را اعلام نمايند که يک استان ميزبان بانوان و يک استان ميزبان مردان مي شود ، مروز آيين نامه مسابقات هم به وزارت ارسال شد ،

کادر اجرايي اين رقابت ها شامل غلام نژاد، رمضاني سرپرستان فني پسران و دختران، صاعدي و فولادوند سرپرست مسابقات پسران و دختران، مختاري و نواده سرپرست داوران پسران و دختران ، بشيري مدير روابط عمومي، مستانه کرم پور رييس کميته استعداديابي و ناظرين المپياد ضياالديني و دولتي زاده هستند .