ویژه های خبری

بر اين اساس اين موضوع بايد بخوبي به ورزشکاران رشته هاي اسکواش و پدل و راکتبال اطلاع رساني شود و کادر فني تيم هاي ملي ورزشکاران را با مفاد بخشنامه آشنا کرده تا بدون اينکه فرايند ترسيم شده از سوي فدراسيون که در اختيار تيم هاي ملي و هيات هاي استاني قرار گرفته براي درخواست خروج از کشور قانوني طي شود و پس از طرح در شوراي برون مرزي و موافقت وزارت ورزش با اعزام ورزشکار بتواند کشور را براي حضور يا شرکت در رقابت هاي بين المللي و حرفه اي ترک نمايد، بر طبق اين بخشنامه هر ورزشکاري که بدون شورا در هر رويدادي در سطح جهان شرکت نمايد با گزارش فدراسيون و يا با رصد دفتر مرکزي حراست يا دفتر بين الملل از طريق وزارت امور خارجه ورزشکار متخلف اجازه شرکت در رقابت های آزاد بین المللی و حرفه ای را ندارد و درصورت شرکت در مسابقات اقدام قانونی در این باره بعمل می آید. .