ویژه های خبری

بر اين اساس گيلان ميزبان رده هاي سني کمتر از 9 و 11 سال  پسران کشور از 8 تا 10 شهريور ماه است

يزد ميزبان دختران رده سني کمتر از 9 و 11 سال کشور از 8 تا 10 شهريور ماه شد

آذربايجان غربي ميزبان رده هاي سني کمتر از 13 و 15 سال کشور در بخش پسران از 15 تا 17 شهريور شد

گلستان ميزبان رده هاي سني کمتر از 13 و 15 سال کشور در بخش دختران از 15 تا 17 شهريور شد

آذربايجان شرقي ميزبان رده سني کمتر از 17 و 17 سال کشور در بخش دختران  از 22 تا 24 شهريور شد

استان مرکزي در بخش دختران رده سني 17 تا 19 سال کشور در بخش پسران از 22 تا 24 شهريور شد

اين استان ها بترتيب به رياست آقايان فرمند، نگهي ،دکتر فرضعلي پور، موسايي، مهندس حسن زاده ، و خانم طوفاني اداره مي شوند و بواسطه درخواست استان و سابقه ميزباني هاي قبلي و  اعلام مديرکل استان، و اعلام در تقويم پيشنهادي و مصوبه مجمع عمومي فدراسيون اعطا شده است.طبق آيين نامه مسابقات به نفرات برتر دو حکم قهرماني از فدراسيون اسکواش و فدراسيون ورزش دانش آموزي اهدا مي شود.

ضمنا طبق مصوبات جديد کليه نفراتي که ابلاغ يا مجوز همکاري در برگزاري رويدادهاي فدراسيون يا هيات هاي تحت مجموعه فدراسيون همکاري خواهند نمود بايد داراي کارت عضويت سالانه جديد فدراسيون بوده و نام آن ها در سامانه مبين وزارت ورزش ثبت شده باشدو کارت بيمه ورزشي سال را داشته باشند.اين اسامي توسط کميته مسابقات به فدراسيون پيشنهاد داده مي شود و فدراسيون در صورت تاييد نفرات ابلاغ هماکاري صادر مي نمايد.