ویژه های خبری

فدراسيون اسکواش پس از پايان هر رويداد در کل کشور براي پرهيز از اشتباهات و تقويت نقاط قوت ميزباني ها نشست هاي کارشناسي برگزار مي کند تا هر روز بهتر از ديروز رقابت ها با کيفيت بالاتري اجرايي شود .در اين نشست رييس فدراسيون اسکواش از مجريان برگزاري تقدير کرد و مواردي چون مکان مراسم پاياني ، محدوديت مکاني استقرار تماشاچيان، همراه نداشتن مدارک شناسايي توسط بازيکنان، حساسيت بيش از حد متعارف برخي والدين و دخالت در تصميمات مسولين برگزاري، اعلام ديرهنگام سيدهاي جدول به مسول فني، عدم هماهنگي مجريان و داوران قبل از شروع رقابت ها، نوع برگزاري مسابقه براي سنين پايه، سه بار تجديد و تمديد زمان ثبت نام در سامانه، نداشتن کارت عضويت براي کساني که ابلاغ صادر شده بود، ثبت اسامي کادر اجرايي در روز سوم مسابقات را از نقاط مشکل ساز ايران جونيور و استفاده از نرم افزار جهاني ، ثبت نام کامل بازيکنان ، سايز البسه ، تصاوير بازيکنان،فعاليت خوب در رسانه مجازي ، پخش زنده رقابت ها از اينستاگرام، اختتاميه بدون مکث و روتين، همکاري بخش خصوصي و اسپانسر و هيات تهارن را از نقاط قوت و ظرفيت هاي مسابقات ايران جونيور امسال عنوان کرد که اعضا نظرات کارشناسي خود را بخوبي ارائه کردند و گزارشات مکتوب خود را از ميزباني با هر مسوليتي به فدراسيون تحويل دادند، که بسياري از نظرات اعضا در رقابت هاي آتي توسط کميته مسابقات با تلاشي مضاعف اجرايي و عملي مي شود.

مقرر شد کمیته مسابقات طی سه روز آینده اسامی مسولین اجرایی برگزاری رقابت های قهرمانی کشور را در همه رده های سنی را به فدراسیون پیشنهاد دهد و فدراسیون آن دسته از افراد معرفی شده که نسبت به دریافت کارت عضویت جدید و ثبت اسم خود در سامانه مبین اقدام کرده باشند از فدراسیون برای رزومه کاری خود ابلاغ دریافت نمایند.