ویژه های خبری

فدراسيون اسکواش طبق سنت هميشگي و حسنه خود ارزيابي عملکرد فصلي را به عنوان يک عامل مهم مديريتي در دستور کار خود قرار داده و امروز نتايج ارزيابي سه ماهه تابستان توسط کميته ارزيابي اعلام و منتشر شد بر اين اساس در مجموع شاخص هاي قهرماني و همگاني هيات تهران و هيات اصفهان با امتياز نزديک و هيات يزد اول تا سوم شدند که رييس فدراسيون به اين استان ها تبريک گفت در ادامه در بخش همگاني بترتيب تهران و اصفهان و مرکزي و در بخش قهرماني بترتيب تهران و يزد و اصفهان رتبه هاي اول تا سوم جدول ارزيابي را از آن خود کردند که نتايج کامل در بخش اسناد سايت فدراسيون قرار دارد

طبق اعلام اين کميته براي واقعي تر شدن امتيازات استاني در شاخص مرتبط با ملي پوشان منبعد ميزان خدماتي که هيات ها به ورزشکاران ملي خود ارائه مي دهند مشمول دريافت امتياز خواهد شد.

تهران در مجموع با 1000 امتياز

اصفهان در مجموع 594 انتياز

يزد دز مجموع  با 425 امتياز

مرکزي در مجموع با 330 امتياز

گلستان در مجموع با 287 امتياز رتبه هاي برتر جدول ارزيابي بودند

هيات هاي استاني از امروز به مدت 7 روز مي توانند اعتراضات خود را مستند به کميته ارزيابي عملکرد جهت رسيدگي ارسال نمايند.