ویژه های خبری

امير هوشنگ گلرخ مسول کميته آموزش و توسعه منابع انساني در نشست با رییس فدراسيون و با حضور دیگر اعضا ، فرايند جديد فعاليت هاي آموزشي را تشريح و با اصلاحاتي به تاييد رييس فدراسيون رسانيد، فرايند درخواست دوره، پيش بيني زمان رسيدگي به درخواست ها، توجه به سيستمي شدن کامل مباحث آموزشي، گذرانيدن دوره هاي تئوري مصوب وزارت ورزش، تعريف درست و يکپارچه کارآموزي هاي واقعي، تدوين و کامل کردن سرفصل دوره هاي آموزشي، فرايند دريافت کارت و گواهينامه، برچيدن آخرين بارقه هاي چانه زني در حوزه آموزش، هماهنگي کامل و زنجيروار آموزش با حوزه استعداديابي و حوزه تيم هاي ملي و حوزه تحقيق و پژوهش با هدف هدايت فعاليت ها و اهداف در يک مسير مشخص طبق برنامه راهبردي فدراسيون،نظامند کردن و هدفمند کردن  دوره هايي که خارج از زمان بدون هدف مشخص توسط برخي از استان ها درخواست مي شود، با این استثنا که استان پيش بيني دوره هاي سال بعد خود را در آذرماه سال قبل به فدراسيون ارسال کرده باشد.بروزرساني مدرسين و رتبه بندي کردن آن ها ، در هر سه رشته پدل و راکتبال و اسکواش .اعلام شرايط دريافت کارت و گواهينامه هاي اعضاي مطرح و اعضاي ملي و فرايند دوره هاي شهرداري ها و ديگر نهادها و سازمان ها و آن دسته از سازمان هايي که فدراسيون با آنان تفاهم کرده و اضافه شدن دوره مربی گری عمومی بعد از برگزاری کارگاه آموزش عمومی و شرایط برگزاری دوره های بین المللی از  موارد گزارش بود.

هدف از اين تغييرات در تدوین برنامه های آموزش فدراسیون به این دلیل است تا  افرادي که از دوره هاي آموزشي خارج مي شوند و رتبه قبولي دريافت مي کنند به ميزان کافي به مربيان و داوراني قابل اعتماد مبدل شده باشند.