ویژه های خبری

پس از تشکيل فدراسيون کشورهاي غرب آسيا ، به رياست مسعود سليماني رييس فدراسيون کشورمان  در 6 سال قبل ، دکتر عباس العبايچي نايب رييس فدراسيون اسکواش کشور عراق به عنوان نايب رييس فدراسيون کشورهاي غرب آسيا و سيد عليرضا سنايي از ايران به عنوان دبيرکل اين فدراسيون از سليماني حکم نايب رييسي و دبيرکلي خود را دريافت نمودند  و ارتباط بين کشورهاي عربي با ايران را با هماهنگي سليماني و اجرايي شدن برنامه هاي مشترک و ميزباني ها را با ايجاد تعاملات في مابين صورت دادند  که چندي قبل بطور ناگهاني دکتر عباس درگذشت و ضايعه اي بزرگ براي فدراسيون عراق و فدراسيون غرب آسيا حادث شد ، در همين ارتباط  با مشورت با دبيرکل اين فدراسيون و دکتر رمضي رييس فدراسيون کشور اردن با هماهنگي مدير بين الملل فدراسيون با دکتر علي جهاد طرح موضوع شد و دکتر علي جهاد از نايب رييسي فدراسيون غرب آسيا استقبال کرد و با موافقت همگان ، مسعود سليماني امروز حکم وي را صادر و به وي اهدا کرد ، تصويري از اين حکم به فدراسيون اسکواش آسيا و فدراسيون جهاني و کشورهاي غرب آسيا توسط بخش بين الملل فدراسيون ارسال گرديد.

براي دکتر علي جهاد در اين جايگاه آرزوي توفيقات روزافزون داريم.