ویژه های خبری

از مواردي که در 26 شهريور در مجمع انتخاباتي فدراسيون اسکواش مطرح شد رويکرد جديد تيم هاي ملي ايران بود که از آبان  سال جاری با حضور سرمربي تيم ملي به مدت دو روز در يزد اجرايي شد ، بر اين اساس هر هيات استاني مي تواند درخواست خود را بصورت مکتوب به فدراسيون اعلام نموده تا با حضور مربيان بانوان يا مردان در زمان محدود هيات بتواند استفاده تبليغي و بهره گيري ورزشکاران و مستعدين و مسولين و مربيان را از اين حضور دريافت نمايد ، هر مربي ملي اعزامي پس از بازگشت به مرکز ، گزارشي از وضعيت فني استان به فدراسيون بطور مکتوب ارائه مي نمايد.