ویژه های خبری

صاعدي مدير باشگاه اسکواش ديباجي و از ملي پوشان اسبق کشور با توافق رييس فدراسيون و نايب رييس فدراسيون اسکواش بنا به پيشنهاد بابک فقير رييس انجمن اسکواش فدراسيون ورزش کارگري به عنوان دبير انجمن اسکواش فدراسيون ورزش کارگري معرفي و حکم وي توسط دکتر رمضي رييس اين فدراسيون صادر شد.

از اين پس کليه برنامه هاي اسکواش کارگري کشور بر شانه هاي صاعدي و در برنامه هاي اين انجمن قرار مي گيرد که بايستي در فعال کردن و پويايي اين بخش تلاش و اهتمامي جدي نمايد قبل از وي آقايان غلام نژاد و اتحادي تلاش هايي در اين زمينه داشتند که بدليل مشغله زياد و سنگيني حرکت اسکواش در ورزش کارگري نتوانستند خيلي موفق عمل نمايند که صاعدي با هماهنگي فقير اين حوزه را فعال خواهند نمود

شايان ذکر است نايب رييس اين کميته خانم آزاده اسکندري ابقا شد و قبل از وي خانم پرند دولتي زاده نتوانست فعاليت چشمگيري در اين حوزه بدليل مشغله در تيم ملي ايفا نمايد

بر اين اساس کليه کارگراني که داراي دفترچه تامين اجتماعي هستند در حوزه مديريت اين افراد در حوزه کارگري قرار مي گيرند.