ویژه های خبری

بنا به پيشنهاد بابک فقير رييس انجمن اسکواش فدراسيون ورزش کارگري و تاييد مسعود سليماني رييس فدراسيون کشورمان ، محمد رضا خراشادي زاده از مربيان استان خراسان جنوبي با حکم رييس انجمن فداسيون ياد شده به عنوان رييس کميته مربيان انجمن اسکواش فدراسيون ورزش هاي کارگري انتخاب شد،

با ترکيب جديد اين انجمن انتظار مي رود با يک برنامه حساب شده در ورزش اسکواش  کارگران کشور پويايي و تحرک زيادي بوجود آيد.