ویژه های خبری

پس از دريافت مسوليت پژوهش هاي فدراسيون جهاني اسکواش از سوي فدراسيون جهاني اين رشته ، نخستين اقدام وي در کشور تشکيل تيم داخلي پژوهش بود که تحت عنوان شوراي پژوهش اقدامات اوليه و هسته مرکزي پژوهشي را جلو ببرد و سوفيا نواده به عنوان دبير اين شورا معرفي شد که پس از چند ماه فعاليت قابل قبول مهاجرت نمود و طي حکمي رامين صالحي کارشناس ارشد فيزيولوژي دانشگاه تهران و عضو شوراي پژوهش به عنوان دبير جديد اين شورا مشغول بکار شد

براي او در جايگاه جديد آرزوي توفيق داريم.