ویژه های خبری

اين دوره که در 25 آبان ماه تحت نظر کميته آموزش فدراسيون و مدرس کهنه کار  اين رشته برگزار شد ، تعداد 55 علاقمند مرد و زن از سراسر کشور شرکت داشتند که نتايج بشرح زير است
 

مجتبي سيروسي روبيات سطح يک مربي گري و عمومي داوري

علي غني سطح يک مربي گري و عمومي داوري

فراز رغبتي سطح يک مربي گري و عمومي داوري

احسان حسني سعدي سطح يک مربي گري و عمومي داوري

سعيد مهدي زاده سطح يک مربي گري و عمومي داوري

حسين صفري سطح يک مربي گري و عمومي داوري

محسن مهري سطح يک مربي گري و عمومي داوري

داود الياسي الموتي سطح يک مربي گري و عمومي داوري

مريم ظهوري سطح يک مربي گري و عمومي داوري

رودابه سليماني سطح يک مربي گري و عمومي داوري

ريحانه حسين خاني سطح يک مربي گري و عمومي داوري

سيما کريمي يارندي سطح يک مربي گري و عمومي داوري

آزاده سادات اسکندري سطح يک مربي گري و عمومي داوري

مريم جعفرنژاد سطح يک مربي گري و عمومي داوري

نازنين شکوري سطح يک مربي گري و عمومي داوري

ريحانه حبيب پور سطح يک مربي گري و عمومي داوري

شيوا سرحدي سطح يک مربي گري و عمومي داوري

مرضيه يارخلجي سطح يک مربي گري و عمومي داوري

الهه امیری سطح یک مربی گری و عمومی داوری

سعيد لرستاني سطح يک مربي گري

افشين نعيمي سطح يک مربي گري

ابراهيم مسعودي سطح يک مربي گري

رضا زارعي سطح يک مربي گري

رامين حسين خاني سطح يک مربي گري

مازيار ياوري سطح يک مربي گري

زهرا داغلي سطح يک مربي گري

آيسان آبسالان سطح يک مربي گري

الهه محمديان مردانقم سطح يک مربي گري

آذين مديري سطح يک مربي گري

زهرا لرستاني سطح يک مربي گري

ندا محمد تقي پور سطح يک مربي گري

ساناز لک سطح يک مربي گري

نادره قاسمي سطح يک مربي گري

نادره قاسمي سطح يک مربي گري

اکرم حبيبي سطح يک مربي گري

مونا قادري سطح يک مربي گري

مهسا سربازي سطح يک مربي گري

علی نیکخواه سطح عمومی مربی گری

مریم ابوالفتحی سطح عمومی مربی گری

مطهره نجفیان سطح عمومی مربی گری

هستی ریاضی عمومی مربی گری و عمومی داوری

مرجان مسعودی عمومی مربی گری و عمومی داوری

سمیرا لرستانی عمومی مربی گری

المیرا زمانی عمومی مربی گری

مرضیه خان محمدی عمومی مربی گری

مهدیه کریمی فرد عمومی مربی گری

بنفشه مرادی شهپر عمومی مربی گری و عمومی داوری

آیلار محمدنژاد عمومی مربی گری و عمومی داوری

آزاده احمدی عمومی مربی گری

هانیه رحیمی عمومی مربی گری

نسریم شیخ حسنی عمومی مربی گری

پگاه حسن زاده عمومی مربی گری

مرثا بهمن پور عمومی داوری

این افراد می توانند کارت مربی گری و داوری خود را دریافت کنند و اگر گواهینامه دو امضا وزارت ورزش را می خواهند باید در دوره مجازی دروس تئوری هیات تهران ثبت نام و با ارائه نمرات تئوری گواهینامه خود را دریافت نمایند.