ویژه های خبری

مسعود سليماني رييس فدراسيون با امير  کورش فولادي رييس تربيت بدني کل ارتش ديدار و گفت و گو کرد. محور گفت و‌گوهاي اين دو‌تن اين بود که توافق حاصل شد که استراتژي اين باشد که تشکيلات سازماني اسکواش در نيروهاي مسلح ارتش راه اندازي شود که در گام اول
مقرر شد برنامه هاي قابل انجام و‌ويژگي هاي اسکواش و‌‌ پدل و راکتبال تهيه و پس از تاييد امير سياري  اسکواش  علاوه در نيروي دريايي در همه بخش هاي مرتبط با ارتش جاري و ساري شود
بر اين اساس طبق مذاکره تلفني رييس فدراسيون با امير پيمبري رييس تربيت بدني کل نيروهاي مسلح قرار شد دبير فدراسيون صبح شنبه با ايشان ديدار و از مکان هاي مختلف ستاد بازديد بعمل اورده تا جانمايي براي ابجاد سالن اسکواش بشود
در اين ملاقات رييس هيات تهران سليماني را همراهي نمود

برچسب ها :