ویژه های خبری

در این دیدار مقرر شد که اعضای هسته مرکزی تیم های ملی با مشورت و خردجمعی اسامی کمک مربیان و دستیاران تیم های ملی نونهالان و نوجوانان و جوانان و بزرگسالان را روز یکشنبه 26 اسفند به رییس فدراسیون جهت تایید نهایی ارائه دهند اعضای این هسته عبارتند از مهدی رهنما و دکتر سنایی و مسعود ضیاالدینی و پرند دولتی زاده و مستانه کرم پور و فاطمه سادات حیدری هستند که سیاست های فنی را همسو با سند راهبردی فدراسیون در کل کشور در تیم های ملی با هدف یکپارچگی هدایت می کنند.